MUSE byl jedním z projektů GeoERA v rámci tématu Geoenergie. Zkoumal zdroje a potenciální konflikty spojené s využíváním mělké geotermální energie v evropských městských oblastech a poskytl klíčové podpovrchové geovědní údaje zúčastněným stranám prostřednictvím webové informační platformy GeoERA (GIP). Posouzení geotermálních zdrojů a konfliktů při jejich využívání vede k vypracování strategií řízení, které zohledňují jak účinné plánování, tak monitorování dopadů na životní prostředí, aby se mohly začlenit do celkových rámcových strategií města, jako jsou akční plány pro udržitelnou energii. Vyvinuté metody a přístupy byly testovány a hodnoceny společně s příspěvky místních zúčastněných stran ve 14 pilotních městských oblastech v Evropě, které reprezentují různé podmínky udržitelného využívání geotermální energie. Vybrané pilotní oblasti byly geologicky a klimaticky rozmanité a představovaly širokou škálu charakteristik topných a chladicích dnů, takže výsledky projektu a sdílené poznatky byly relevantní pro celou Evropu i mimo ni. Projekt MUSE se zabýval všemi relevantními aspekty, využíval stávající znalosti, identifikoval a zaplňoval specifické mezery ve znalostech a poskytoval společné návrhy metodik, kritérií a koncepcí pro řízení mělké geotermální energie. Pracovní postupy byly zaměřeny na výzkumy v místním měřítku vhodné pro hustě osídlené městské oblasti, kde je často nejvyšší poptávka po vytápění a chlazení v zemi a které budou v budoucnu představovat nejdůležitější trh pro mělkou geotermální energii. Výsledky projektu představují ucelený soubor metod, přístupů a nástrojů, které lze přenést do jiných městských regionů v Evropě a přizpůsobit jiným organizacím.

Údaje o projektu:

Doba trvání projektu: 1. července 2018 – 31. října 2021.

Vedoucí projektu: Gregor Götzl, Geologická služba Rakouska.

Stránka projektu na webových stránkách GeoERA: https://geoera.eu/projects/muse3/

Prohlížeč map s výsledky MUSE:

Výsledky projektu MUSE jsou přístupné prostřednictvím tohoto prohlížeče:

Otevřít mapu na nové kartě.

Pilotní městské oblasti v projektu MUSE

Fakta o mělkých geotermálních konceptech

Výsledky projektu