Úkolem projektu HOVER bylo lépe porozumět monitorování kvality přírodních a znečištěných podzemních vod v Evropě s využitím společných znalostí a údajů členských států. Projekt byl postaven na 6 technických osách týkajících se (i) geogenních prvků přirozeně přítomných ve vysokých koncentracích v podzemních vodách, (ii) souvislostí mezi ekologií a mikrobiální diverzitou vodonosných vrstev s procesy přeměny znečišťujících látek v evropských přechodových zónách podzemních a povrchových vod, (iii) rozptýlené znečištění dusičnany a pesticidy ze zemědělské činnosti, (iv) distribuce stáří a doby pohybu podzemní vody v evropských vodonosných vrstvách, (v) hodnocení zranitelnosti vůči riziku povrchové kontaminace a (iv) organické znečišťující látky vzbuzující nové obavy.

 

Kromě plodné technické a vědecké výměny mezi evropskými geologickými službami bylo v rámci projektu vytvořeno několik pokynů, tematických map, nástrojů celoevropských webových služeb a pilotních studií a databází dostupných prostřednictvím informační platformy Evropské geologické datové infrastruktury (EGDI). Vývoj webové služby o termálních a minerálních vodách, která poskytuje přehled o hlavním fyzikálně-chemickém složení a složení stopových prvků těchto společenských vod. V EGDI byly také zpřístupněny tři mapy, které mají velký význam pro hodnocení dopadu difúzního znečištění (dusičnany a pesticidy), a to společně s vyvinutým souborem dat a metodou: mapa redoxního potenciálu, doba přenosu dusičnanů přes nenasycenou zónu a dusičnany uložené v nenasycené zóně v letech 1900-2000. Více než 20 pilotních studií o použití více než 10 environmentálních stopovačů a podpůrných parametrů pro hodnocení stáří podzemních vod v Evropě. Hodnocení zranitelnosti horní vrstvy vodonosné vrstvy vůči kontaminaci pomocí osvědčené metody DRASTIC a POP pro konkrétní krasové oblasti pokrývá velkou část Evropské unie a je k dispozici pro další studie. Různé případové studie, pokyny a technické dokumenty popisující rozložení stáří podzemních vod poskytují dobrý přehled o dostupnosti a využití těchto informací v Evropě a o potřebě dalšího rozvoje a zdokonalování, jako je například celosvětový standard pro strukturovanou databázi environmentálních stop a odvozené rozložení stáří podzemních vod a zranitelnost studní pro zásobování vodou vůči povrchové kontaminaci. Organické kontaminující látky vzbuzující obavy byly sestaveny z publikované i nepublikované literatury a poskytují dobrý přehled o stavu monitorování v Evropě.

Údaje o projektu:

Doba trvání projektu: 1. července 2018 – 31. října 2021.

Vedoucí projektu: Laurence Gourcy, Bureau of Geological and Mining Research (BRGM).

Stránka projektu na webových stránkách GeoERA: https://geoera.eu/projects/hover8/

Prohlížeč map s výsledky HOVER

Prostřednictvím tohoto prohlížeče máte přístup k výsledkům projektu HOVER.

Otevřete mapu na nové kartě.