Harmonisering af geologiske data på tværs af geologiske, topografiske, men især på tværs af landegrænser er et af de vigtigste elementer i at at skabe et grundlag for transeuropæiske vurderinger af ressourcepotentialer og mulige konflikter om brug af den europæisk undergrund. I de sidste årtier er der udviklet en række forskellige tematiske kort, men ofte ikke på en ensartet og konsekvent database. Forskelle i den geologiske og geofysiske fortolkning (f.eks. stratigrafi, hastighedsmodel, strukturel fortolkning, forskellige metoder til vurderinger) på tværs af grænserne er forblevet store og er blevet slørede af generaliseringer af data i en for lille målestok. I de seneste år er disse “grænse-diskontinuiteter” blevet tydelige af en række 3D-modelleringsprojekter. Men arbejdsgange for harmonisering af forskellige geologiske 3D-modeller er endnu veletablerede og gennemprøvede. I dette projekt viste vi i eksemplet med grænseoverskridende pilotområder, hvordan harmonisering på tværs af grænserne kan etableres og vedligeholdes i trit med de nationale modellers etablering og videreudvikling. For at understøtte denne harmonisering er arbejdet i pilotområderne inddelt i tre arbejdspakker, som fokuserer på metodeudviklingsaspekter i forhold til usikkerheder ved geologiske 3D-modeller og deres visualisering, grænseoverskridende modellering af forkastningsdata og 3D-modelkonsistens. Sidstnævnte aspekt er blevet demonstreret på baggrund af casestudier for at vise, hvordan 3D-modellens konsistens kan bevises. De metodiske fordele (aftaler om bedste praksis, optimerede arbejdsgange osv.) og erfaringerne med grænseoverskridende 3D-harmoniseringsarbejde vil være en hjørnesten for yderligere transnationale harmoniseringsprojekter.
Projektfakta:
Projektvarighed: 1. juli 2018 – 31. oktober 2021.
Projektleder: Stefan Knopf, Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR).
Projektside på GeoERAs hjemmeside: https://geoera.eu/projects/3dgeo-eu/
GIS viewer til 3DGEO-EU resultater
Gennem denne fremviser er resultaterne af 3DGEO-EU-projektet tilgængelige.