Metallogeny and Geological Potential for Strategic and Critical Raw Materials

Projektet MINDeSEA var et resultat af samarbejdet mellem otte GeoERA-partnere og fire ikke-finansierede organisationer om forskellige emner af fælles interesse for efterforskning og undersøgelse af havbundsmineralforekomster. Projektet omhandlede en integrativ metallogenetisk undersøgelse af hovedtyper af havbundsmineralressourcer (hydrotermiske sulfider, ferromanganskorper, phosphoriter, marine placers og polymetalliske noduler) i de europæiske have. MINDeSEA-arbejdsgruppen havde både viden om og ekspertise inden for sådanne typer mineraliseringer, og leverede innovative bidrag i form af efterforskningsresultater, prøvesamlinger og databaser. Betydningen af undersøiske mineraliseringssystemer er relateret til forekomsten og udnyttelsespotentialet af mange strategiske metaller og kritiske råmaterialer (CRM), der er nødvendige for den moderne samfundsudvikling.

Projektets mål var følgende: 1) Karakterisere aflejringsstyper; 2) Karakteriser sporelementindholdet af aflejringstypen inklusive CRM; 3) Identifice de vigtigste metallogene provinser; 4) Udvikle harmoniserede mineralkort og datasæt over havbundsaflejringer, der inkorporerer GSO-datasæt, sammen med mineralpotentiale- og prospektivitetskort; 5) Demonstrere, hvordan casestudiets resultater kan bruges i off-shore mineralefterforskning; 6) Analysere nutidens efterforsknings- og udnyttelsesstatus med hensyn til regulering, lovgivning, miljøpåvirkninger og udnyttelse; 7) Demonstrere effektiviteten af en paneuropæisk forskningstilgang til forståelse af havbundsmineraler og udforskningsmetoder. Metoden omfattede: procedurer for efterforskning af undersøiske mineraler; mineralvurdering og kortlægning af havbundsmineraler; en webservice, der formidlede procedurer, kort og information til offentligheden, downstream-brugere og beslutningstagere.

Her er projektets website.

Og her kanprojektet følges på Twitter.

Projektfakta:

Projektvarighed: 1. juli 2018 – 31. oktober 2021.
Projekeleder: Francisco Javier González Sanz, IGME.
Projektside på GeoERAs website: https://geoera.eu/projects/mindesea2/

GIS kortviser for MINDeSEA resultaterne:

Igennem kortviseren herunder er resultaterne af MINDeSEA-projektet tilgængelige.

Åbn kortet i en ny fane.