Udfordringen for HOVER var at opnå forståelse for kontrollerne af både naturlig og forurenet grundvandskvalitet i hele Europa ved hjælp af den kombinerede ekspertise og data, som medlemslandene råder over. Projektet blev bygget op omkring 6 tekniske akser relateret til i) geogene elementer, der er naturligt til stede i høj koncentration i grundvandet, ii) forbindelser mellem akviferens mikrobielle økologi og diversitet til forureningstransformationsprocesser i europæiske grundvand-overfladevand overgangszoner, iii) diffus forurening af nitrat og pesticider fra landbrugsaktiviteter, iv) grundvandsalders- og strømningshastighedsfordelinger i europæiske grundvandsmagasiner v) sårbarhedsvurdering af forureningsrisiko fra overfladen og iv) organiske forurenende stoffer, der giver anledning til bekymring.
Ud over den frugtbare tekniske og videnskabelige udveksling mellem europæiske GSO’er nåede projektet frem til at producere forskellige retningslinjer, tematiske kort, webserviceværktøjer i paneuropæisk og pilotstudieskala samt databaser tilgængelige via informationsplatformen EGDI. Der blev endvidere udarbejdet en webservice om termisk vand og mineralvand, der giver et overblik over de vigtigste fysisk-kemiske og sporstofsammensætninger. Derudover tre kort af værdifuld interesse for konsekvensanalysen for diffus forurening (nitrat og pesticider) blev gjort tilgængelige på EGDI sammen med datasættet og den udarbejdede metode: Redox-potentialekort, overførselstid for nitrat gennem den umættede zone og nitratet lagret i umættet zone fra år 1900 op til 2000. Endelig blev mere end 20 pilotundersøgelser om anvendelse af mere end 10 miljøsporstoffer og understøttende parametre til vurdering af grundvandets aldersfordelinger over hele Europa gennemført, og vurderingen af den øvre akvifers sårbarhed over for forurening ved hjælp af den veletablerede DRASTIC-metode og COP for specifikke karstiske områder dækkende en stor del af EU blev stillet til rådighed for yderligere undersøgelser.
De forskellige casestudier, retningslinjer og tekniske dokumenter, der beskriver grundvandets aldersfordeling, giver et godt overblik over tilgængeligheden og brugen af sådanne oplysninger i Europa samt for behovet for yderligere udvikling og forbedringer, såsom en global standard for en struktureret database for miljøsporstoffer og afledte grundvandsaldersfordelinger og vandforsyningsbrøndes sårbarhed over for forurening fra overfladen. Organiske forurenende stoffer fra nye bekymringer blev samlet fra publiceret og upubliceret litteratur, der gav et godt overblik over overvågningsstatus over Europa.
Projektfakta:
Projektvarighed: 1. juli 2018 – 31. oktober 2021.
Projektleder: Laurence Gourcy, Bureau de Recherches Geologiques et Minieres (BRGM).
Projektside på GeoERAs hjemmeside: https://geoera.eu/projects/hover8/
GIS-fremviser til HOVER-resultater
Gennem denne fremviser er resultaterne af HOVER-projektet tilgængelige.