Τα διαθέσιμα εργαλεία για την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το EGDI είναι τα παρακάτω:

  • Προβολή χαρτών (ανοίγει σε καινούργια καρτέλα). Ισχυρή και εύχρηστη ηλεκτρονική εφαρμογή για την απεικόνιση και την αναζήτηση χωρικής πληροφορίας μέσω διαδραστικών χαρτών, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων εργαλείων για την εκτέλεση περαιτέρω ανάλυσης δεδομένων. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε διαφορετικά υπόβαθρα και να προσθέσει επίπεδα πληροφορίας από όλα τα γεωεπιστημονικά αντικείμενα που καλύπτονται από το EGDI. Τα δεδομένα μπορούν, επίσης, να προσπελαστούν μέσω των OGC υπηρεσιών προβολής και λήψης και πολλά από αυτά να μεταφορτωθούν ως GIS αρχεία.
  • Αναζήτηση δεδομένων Επιτρέπει στον χρήστη να ανακαλύψει και να αποκτήσει πρόσβαση στα διαθέσιμα σύνολα δεδομένων, να δει τα μεταδεδομένα τους και να επιλέξει, να εμφανίσει και να μεταφορτώσει υποσύνολα από σύνολα δεδομένων. Σύνολα δεδομένων που δεν περιέχουν στα μεταδεδομένα τους ή τα δεδομένα τους ακριβώς τους όρους που πληκτρολογεί ο χρήστης στην αναζήτηση, μπορούν να βρεθούν, καθώς παρόμοιες λέξεις από τον θησαυρό λέξεων – κλειδιών ενσωματώνονται στην αναζήτηση.
  • Αποθετήριο εγγράφων Επιτρέπει την αναζήτηση εγγράφων (PDF, εικόνων και αρχείων CSV) εξετάζοντας τα μεταδεδομένα τους και, ειδικά για τα PDF αρχεία, το περιεχόμενό τους (στα ίδια τα έγγραφα). Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα σύνθετων αναζητήσεων και χρήσης εξειδικευμένων φίλτρων για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά  εγγράφων.
  • Λεξικά Κατάλογος όρων, εννοιών ή οντοτήτων στο πεδίο εφαρμογής ενός γεωεπιστημονικού έργου και ο τρόπος που συνδέονται σημασιολογικά μεταξύ τους. Τα λεξικά μπορούν να περιλαμβάνουν καταλόγους κωδικών, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των έγκυρων τιμών για το εκάστοτε χαρακτηριστικό, ή οντότητες του πραγματικού κόσμου (ρήγματα, επαφές, μάζες κ.λπ.), των οποίων οι σχέσεις είναι σημαντικές.
  • Πολυγλωσσικός θησαυρός λέξεων – κλειδιών Κατάλογος λέξεων, όρων ή εννοιών που συνδέονται σημασιολογικά μεταξύ τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να περιγράψουν το νόημα ή τις βασικές ιδέες ενός συνόλου δεδομένων. Βοηθά στην απόδοση λέξεων – κλειδιών σε εγγραφές μεταδεδομένων με τη χρήση συνεκτικών ελεγχόμενων λεξικών, καθώς και στην επίτευξη σχετικών αποτελεσμάτων σε αναζητήσεις δεδομένων και εγγράφων.
  • Κατάλογος μεταδεδομένων Κεντρικό σημείο πρόσβασης σε τυποποιημένα μεταδεδομένα, που αφορούν ψηφιακά δομημένα γεωλογικά δεδομένα (σύνολα χωρικών δεδομένων ή σειρές δεδομένων, υπηρεσίες χωρικών δεδομένων και διαδικτυακές εφαρμογές) σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα μεταδεδομένα είναι ελεύθερα προσβάσιμα στο κοινό για αναζήτηση και απεικόνιση, αλλά η εισαγωγή και η επεξεργασία γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες.
  • Υπηρεσίες χαρτών και επιπέδων πληροφορίας Κατάλογος όλων των επιπέδων του χάρτη που είναι προσβάσιμα μέσω της εφαρμογής θέασης χαρτών. Δίνει πληροφορίες για το αν το επίπεδο διαθέτει μεταδεδομένα και ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση της αντίστοιχης διαδικτυακής υπηρεσίας.