Η αναζήτηση δεδομένων σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε μια αναζήτηση ελεύθερου κειμένου σε όλο το υλικό του EGDI (επίπεδα, έγγραφα, μεταδεδομένα κ.λπ.), να δείτε τα μεταδεδομένα τους και να επιλέξετε, εμφανίσετε και μεταφορτώσετε υποσύνολα από σύνολα δεδομένων. Σύνολα δεδομένων που δεν περιέχουν στα μεταδεδομένα τους ή τα δεδομένα τους ακριβώς τους όρους που πληκτρολογεί ο χρήστης στην αναζήτηση, μπορούν να βρεθούν, καθώς παρόμοιες λέξεις από τον θησαυρό λέξεων – κλειδιών ενσωματώνονται στην αναζήτηση.

https://geusegdi01.geus.dk/searchsystem/en/GeoERA