Ο Διεθνής Γεωλογικός Χάρτης της Ευρώπης και των Γειτονικών Περιοχών (IGME 5000) σε κλίμακα 1:5.000.000 απεικονίζει τη γεωλογία του προ-Τεταρτογενούς για τον χερσαίο χώρο ολόκληρης της Ευρώπης και – για πρώτη φορά σε αυτή την κλίμακα – και για τον θαλάσσιο χώρο.

Εκτός από την ηλικία και τη λιθολογία των γεωλογικών ενοτήτων, παρουσιάζονται, επίσης, ρήγματα και δομές, μαγνητικές ανωμαλίες, η ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα και κατωφέρεια, οι μεσοωκεάνιες ράχες, μεταμορφικά χαρακτηριστικά, οφιόλίθοι και άλλα γεωλογικά στοιχεία.

Απόσπασμα από το IGME 5000 που απεικονίζει τις Άλπεις και τμήματα των θαλασσών της Λιγουρίας και της Αδριατικής.

Τη διαχείριση και υλοποίηση του έργου ανέλαβε το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Γεωεπιστημών και Φυσικών Πόρων (BGR), υπό την αιγίδα της Επιτροπής του Παγκόσμιου Γεωλογικού Χάρτη (CGMW).

Στο έργο συμμετείχαν γεωλογικές υπηρεσίες και ερευνητικά ινστιτούτα από 48 ευρωπαϊκές και γειτονικές χώρες με την περιοχή ενδιαφέροντος να εκτείνεται από την Κασπία Θάλασσα στα ανατολικά έως τη Μεσοωκεάνια ράχη στα δυτικά και από το Σβάλμπαρντ στα βόρεια έως τις νότιες ακτές της Μεσογείου. Οι βασικοί στόχοι του έργου ήταν η ανάπτυξη ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS), υποστηριζόμενο από μια γεωλογική βάση δεδομένων, και η δημιουργία ενός έντυπου χάρτη με επικαιροποιημένες και αξιόπιστες γεωλογικές πληροφορίες. Ο χάρτης δημοσιεύθηκε σε έντυπη μορφή το 2005 και η πρώτη ηλεκτρονική έκδοση το 2006.

Το έργο στηρίχθηκε στη συνεισφορά δεδομένων από έναν μεγάλο αριθμό χωρών που συμμετείχε σε αυτό. Γι’ αυτό το λόγο, απαιτήθηκε σχολαστική προετοιμασία και καθιέρωση προτύπων και πρωτοκόλλων, προκειμένου να παρέχεται η απαραίτητη δομή και οι κατευθυντήριες γραμμές για τη συλλογή δεδομένων, δηλαδή κοινά λεξικά όρων, κανόνες απεικόνισης, σύντομες σημειώσεις και κατευθυντήριες γραμμές/περιγραφές ως προς τον τρόπο συνεισφοράς κάθε συμμετέχουσας χώρας. Επιπρόσθετα, η χρήση τυποποιημένου τοπογραφικού χάρτη υποβάθρου ήταν απαραίτητο προαπαιτούμενο. Έτσι, σε πολλούς τομείς, το IGME 5000 καθιέρωσε βασικά πρότυπα, που μέχρι εκείνη την περίοδο δεν υφίσταντο.

Εν τέλει, το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών IGME 5000 απεικονίζει τη γεωλογική δομή και σύσταση της Ευρώπης, σε μικρή κλίμακα, χωρίς πολιτικά σύνορα, παρέχοντας ένα σημαντικό υπόβαθρο για γεωεπιστημονικά έργα και πρωτοβουλίες, όπως το EMODnet Geology, το EGDI ή το GSEU.

Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα ως διαδικτυακή υπηρεσία προβολής χαρτών αλλά και για τηλεφόρτωση, τόσο στην αρχική τους έκδοση όσο και στην μετέπειτα τροποποιημένη έκδοση, που συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του INSPIRE, μέσω της γεωπύλης του BGR. https://services.bgr.de/geologie/igme5000

και

https://services.bgr.de/inspire/igme5000eu

Ο έντυπος χάρτης του IGME 5000 πωλείται, επίσης, σε σμίκρυνση σε κλίμακα 1:10.000.000 από την Επιτροπή του Παγκόσμιου Γεωλογικού Χάρτη.

IGME 5000 έντυπη έκδοση

Σχετικά με το έργο:

Διάρκεια του έργου: 1995 – 2006

Οργανισμός «ομπρέλα»: Επιτροπή του Παγκόσμιου Γεωλογικού Χάρτη (CGMW).

Συντονισμός έργου: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), Kristine Asch

Επισκεφθείτε επίσης τον ιστότοπο του έργου στο BGR: https://www.bgr.bund.de/EN/Themen/Sammlungen-Grundlagen/GG_geol_Info/Karten/Europa/IGME5000/igme5000_node_en.html.