Η εναρμόνιση των γεωλογικών δεδομένων κατά μήκος γεωλογικών, τοπογραφικών αλλά κυρίως εθνικών ορίων αποτελεί ένα από τα βασικότερα στάδια για τη δημιουργία μιας βάσης για διευρωπαϊκές εκτιμήσεις του δυναμικού των πόρων και των πιθανών συγκρούσεων χρήσης στο ευρωπαϊκό υπέδαφος. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν παραχθεί διάφοροι θεματικοί χάρτες, χωρίς, ωστόσο, να βασίζονται σε μια ενιαία και συνεκτική βάση δεδομένων. Οι διαφορές στη γεωλογική και γεωφυσική ερμηνεία (π.χ. στρωματογραφία, μοντέλο ταχύτητας, ερμηνεία της δομής, διαφορετικές μέθοδοι εκτίμησης) κατά μήκος των ορίων παρέμειναν αμετάβλητες και καλύφτηκαν από γενικεύσεις σε κλίμακα επισκόπησης (μικρή κλίμακα). Τα τελευταία χρόνια, αυτές οι “ασυνέχειες ορίων” αποκαλύφθηκαν μέσω μιας πληθώρας έργων τρισδιάστατης μοντελοποίησης. Ωστόσο, δεν έχουν ακόμη καθιερωθεί και δοκιμαστεί ροές εργασίας για την εναρμόνιση διαφορετικών γεωλογικών τρισδιάστατων μοντέλων. Στο εν λόγω έργο χρησιμοποιήσαμε το παράδειγμα των διασυνοριακών πιλοτικών περιοχών για να καταδείξουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να καθιερωθεί και να διατηρηθεί η διασυνοριακή εναρμόνιση με την πρόοδο των εθνικών μοντέλων. Για την υποστήριξη αυτής της εναρμόνισης, υλοποιήθηκαν τρία πακέτα εργασίας στις πιλοτικές περιοχές, που επικεντρώνονται σε ζητήματα όπως η ανάπτυξη μεθόδων που σχετίζονται με τις αβεβαιότητες των τρισδιάστατων γεωλογικών μοντέλων και την απεικόνισή τους, η διασυνοριακή μοντελοποίηση των δεδομένων για τα ρήγματα και η συνεκτικότητα των τρισδιάστατων μοντέλων. Το τελευταίο ζήτημα αποδείχθηκε με βάση μελέτες περίπτωσης, που δείχνουν πώς μπορεί να δοκιμαστεί η συνέπεια του τρισδιάστατου μοντέλου. Τα μεθοδολογικά πλεονεκτήματα (συμφωνίες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές, βελτιστοποιημένες ροές εργασίας, κλπ.) και η εμπειρία που αποκτήθηκε από τα διασυνοριακά έργα τρισδιάστατης εναρμόνισης θα αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο για περαιτέρω διακρατικά έργα εναρμόνισης.

Σχετικά με το έργο:

Διάρκεια του έργου: 1 Ιουλίου 2018 – 31 Οκτωβρίου 2021
Επικεφαλής του έργου: Stefan Knopf, Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)
Σελίδα του έργου στον ιστότοπο του GeoERA: https://geoera.eu/projects/3dgeo-eu/

Πρόγραμμα προβολής GIS για τα αποτελέσματα του 3DGEOEU

Τα αποτελέσματα του προγράμματος 3DGEO-EU είναι προσβάσιμα μέσω της εφαρμογής προβολής GIS δεδομένων – χαρτών.

Άνοιγμα χάρτη σε νέα καρτέλα