Το κύριο αποτέλεσμα του έργου GARAH ήταν μια εναρμονισμένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη γεωλογική ανάλυση και αξιολόγηση των συμβατικών και μη συμβατικών πόρων υδρογονανθράκων, η οποία θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν τη μετάβαση σε πηγές ενέργειας με χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα. Η αξιολόγηση συνέβαλε στις δεσμεύσεις που αφορούν το κλίμα, επιτρέποντας τον προγραμματισμό για τη χρήση ασφαλών πηγών οικονομικά προσιτής ενέργειας. Η ανάλυση και  εκτίμηση των υδρογονανθράκων επικεντρώθηκε σε δύο τομείς:

(i) στη σημαντική πετρελαϊκή περιοχή της Ευρώπης, τη Βόρεια Θάλασσα – «Γεωλογική ανάλυση και αξιολόγηση των πόρων των πετρελαϊκών συστημάτων της Βόρειας Θάλασσας». Η έρευνα αυτή περιελάμβανε την εκτίμηση των συμβατικών και μη συμβατικών πόρων πετρελαίου και φυσικού αερίου στη σημαντικότερη λεκάνη υδρογονανθράκων της Ευρώπης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δόθηκε η δυνατότητα καλύτερης κατανόησης και διαχείρισης των υπόλοιπων πόρων και προσδιορίστηκαν οι δυνατότητες για πολλαπλές και εναλλακτικές χρήσεις του υπεδάφους, όταν τα πεδία παραγωγής τίθενται εκτός λειτουργίας.

(ii) στην πανευρωπαϊκή θεώρηση “Αντιμετώπιση των κενών γνώσης στην εκτίμηση των υδριτών στην ηπειρωτική Ευρώπη”. Η εν λόγω έρευνα περιελάμβανε μια εκτίμηση των κενών γνώσης σχετικά με πληροφορίες για τους θαλάσσιους υδρίτες αερίου και στη συνέχεια παρουσίασε την τρέχουσα κατάσταση των πανευρωπαϊκών δεδομένων που σχετίζονται με τους υδρίτες. H συγκεκριμένη έρευνα παρουσίασε, επιπλέον, μια εκτίμηση των γεωκινδύνων που σχετίζονται με τους θαλάσσιους υδρίτες αερίου (χάρτης τρωτότητας) και περιοχές ενδιαφέροντος για μελλοντικά επιστημονικά έργα που αφορούν τη δυνητική ασφαλή γεωλογική αποθήκευση του CO2 με τη μορφή μικτών υδριτών αερίου.

Σχετικά με το έργο:

Διάρκεια του έργου: 1 Ιουλίου 2018 – 31 Οκτωβρίου 2021
Επικεφαλής του έργου: Niels Hemmingsen Schovsbo, Γεωλογική Υπηρεσία της Δανίας και της Γροιλανδίας
Σελίδα του έργου στον ιστότοπο του GeoERA: https://geoera.eu/projects/garah4/

Πρόγραμμα προβολής GIS για τα αποτελέσματα του GARAH

Ο παρακάτω χάρτης απεικονίζει τα επίπεδα πληροφορίας που σχετίζονται με τα κύρια αντικείμενα του έργου GARAH:

  1. Συμβατικά πεδία και η κατάστασή τους (WP2)
  2. Η κόκκινη γραμμή περικλείει την περιοχή μελέτης που αφορά τη μοντελοποίηση της τρισδιάστατης λεκάνης και του πετρελαϊκού συστήματος (επίσης WP2).
  3. Πιθανότητα ύπαρξης υδριτών αερίου στα ιζήματα κατά μήκος των ηπειρωτικών περιθωρίων (WP3)

Άνοιγμα χάρτη σε νέα καρτέλα