Οι χρήσεις του υπεδάφους θα συνεχίσουν να αυξάνονται και να διαφοροποιούνται με τη συνεχή  μετάβαση της βιομηχανίας ενέργειας, καθιστώντας, ως εκ τούτου, τη διαχείριση του υπεδάφους επιτακτικό ζήτημα. Το έργο GeoConnect³d ανέπτυξε και δοκίμασε μια νέα μεθοδολογική προσέγγιση για την προετοιμασία και τη διάχυση γεωλογικών πληροφοριών με πιο εύχρηστο και κατανοητό τρόπο, με σκοπό την υποστήριξη πολιτικής και τη διαχείριση του υπεδάφους. Αυτή η καινοτόμος προσέγγιση “από κάτω προς τα πάνω” εισήγαγε δύο νέες έννοιες για τη βελτίωση της γεωλογικής κατανόησης μιας περιοχής και αποσκοπούσε στην παροχή ενός συνεκτικού γεωλογικού πλαισίου για την αξιολόγηση των εφαρμογών στο υπέδαφος και την επίλυση ζητημάτων που άπτονται της διαχείρισής του. Η πρώτη νέα έννοια είναι το δομικό πλαίσιο ως μέσο σύνδεσης υφιστάμενων μοντέλων διαφορετικής κλίμακας και ανάλυσης για την αποσαφήνιση της σημασίας των γεωλογικών επιφανειών, όπως ρήγματα, επαφές, γραμμώσεις, ασυμφωνίες κλπ., με τρόπο που καθιστά τη γεωλογία κατανοητή στους ενδιαφερόμενους που εμπλέκονται στη διαχείριση του υπεδάφους. Η δεύτερη έννοια είναι αυτή των «γεωεμφανίσεων». Αυτές οι ιδιαίτερες εμφανίσεις/εκδηλώσεις των γεωλογικών διεργασιών αποτελούν σημαντικές πηγές πληροφόρησης για τη βελτίωση της κατανόησης γεωλογικών ζητημάτων.

Σχετικά με το έργο:

Διάρκεια του έργου: 1 Ιουλίου 2018 – 31 Οκτωβρίου 2021
Επικεφαλής του έργου: Renata Barros, Βασιλικό Ινστιτούτο Φυσικών Επιστημών του Βελγίου – Γεωλογική Υπηρεσία του Βελγίου
Σελίδα του έργου στον ιστότοπο του GeoERA: https://geoera.eu/projects/geoconnect3d6/

Τα αποτελέσματα του δομικού πλαισίου και του ενιαίου μοντέλου των γεωεμφανίσεων που αναπτύχθηκαν στο έργο GeoConnect³d είναι προσβάσιμα μέσω της εφαρμογής προβολής GIS δεδομένων – χαρτών.

Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε όριο, ενότητα ή γεωεμφάνιση για να ανοίξετε τον πίνακα περιγραφικών χαρακτηριστικών και τους εξωτερικούς συνδέσμους προς τα λεξικά (concepturi) και τα σχετικά έγγραφα (repository).

Τα επίπεδα πληροφορίας μπορούν να μεταφορτωθούν σε μορφή αρχείου GeoPackage.

Άνοιγμα χάρτη σε νέα καρτέλα.