Τα υδροθερμικά συστήματα σε βαθιά ανθρακικά υπόβαθρα συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο υποσχόμενων γεωθερμικών περιοχών χαμηλής ενθαλπίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εκτός από μερικές περιοχές, όπου έχει αποδειχθεί η βιωσιμότητα της υδροθερμικής παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, το μεγαλύτερο μέρος του βαθύ ανθρακικού υποβάθρου έχει λάβει σχετικά λίγη προσοχή, καθώς τα εν λόγω πετρώματα θεωρούνται “μη διαπερατά”. Η έρευνα και  ανάπτυξη του βαθύ υπεδάφους αποτελεί μια αναγνωρισμένη υψηλού κινδύνου επένδυση, ιδίως στα συστήματα χαμηλής ενθαλπίας, όπου η επίτευξη κατάλληλων θερμοκρασιών για γεωθερμική ενέργεια απαιτεί συνήθως γεωτρήσεις σε βάθη άνω των 3 χλμ. Προκειμένου να μειωθεί το ρίσκο που ενέχουν αυτά τα απαιτητικά γεωθερμικά πεδία, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε καλύτερα τις γεωλογικές συνθήκες που καθορίζουν την κατανομή και την τεχνική ανακτησιμότητα των δυνητικών πόρων τους. Η αποτελεσματικότητα των γεωθερμικών πεδίων του ανθρακικού υποβάθρου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την απόδοση των υπόγειων υδάτων, η οποία καθορίζεται από τους αγωγούς των ρωγμών και την καρστικοποίηση. Το έργο αυτό προσδιόρισε τους γενικούς δομικούς ελέγχους που αφορούν τους βαθείς ανθρακικούς σχηματισμούς, μέσω της σύγκρισης των γεωλογικών συνθηκών και  των δομικών τους στοιχείων, καθώς και μέσω της αντιπαραβολής των δεδομένων σχετικά με τις βαθιές γεωτρήσεις και τα πετροφυσικά και υδροφυσικά χαρακτηριστικά τους. Η συνεπής εκτίμηση και ανταλλαγή γνώσεων – που οδήγησε όλους τους εταίρους σε ένα κοινό υψηλό επίπεδο – είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη με ομοιόμορφο τρόπο εφαρμόσιμων καλών πρακτικών για την εκτίμηση, τη σύγκριση και την κατάταξη – ως προς την προοπτική – των υδροθερμικών πόρων σε βαθιά ανθρακικά υπόβαθρα. Οι εν λόγω χωρικές εκτιμήσεις, εφαρμοσμένες σε 11 «περιοχές-στόχους» μέσω 2D ή 3D χαρτογράφησης και χαρακτηρισμού, βοήθησαν στην αποκλιμάκωση του κινδύνου εγκατάστασης ή ωρίμασης των περιφερειακών πεδίων, αποκάλυψαν πιθανές διατομεακές επιπτώσεις και υποστήριξαν τη βιώσιμη διαχείριση του υπεδάφους.

Διάχυση και προσβασιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου Hotlime

Τα αποτελέσματα του έργου HotLime όσον αφορά τη χαρτογράφηση, το χαρακτηρισμό, την εκτίμηση, τη σύγκριση και την κατάταξη ως προς την προοπτική των υδροθερμικών πόρων σε βαθιά ανθρακικά πετρώματα συνοψίζονται ως εξής:

Τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης και του χαρακτηρισμού των γεωθερμικών ταμιευτήρων συνοψίζονται και συγκρίνονται στην Ενδιάμεση Συνοπτική Έκθεση του έργου HotLime, μετά την ολοκλήρωση του WP2, στα τέλη του 2019.

Με βάση αυτά τα ευρήματα, υλοποιήθηκε η αξιολόγηση των πεδίων και της προοπτικής τους (WP3) και διαμορφώθηκαν στρατηγικές ανάπτυξης και επιπτώσεων όσον αφορά τα βαθιά ανθρακικά πεδία (WP4), οι οποίες συνοψίζονται και απεικονίζονται σε σύνολα χαρτών για κάθε μία από τις 11 περιοχές μελέτης περιπτώσεων του έργου HotLime και εμπλουτίζονται από τη συνδεδεμένη γνωσιακή βάση, που περιλαμβάνει διατομές, εκθέσεις, ενημερωτικά δελτία, καθώς και το ολοκληρωμένο λεξικό εννοιών LOD (Γεωθερμικός Άτλας του έργου HotLime)

Άμεση πρόσβαση στα ανοιχτά και διαθέσιμα προς το κοινό παραδοτέα του HotLime:

D2.0 Συνοπτική έκθεση χαρτογράφησης και χαρακτηρισμού των πόρων

D3.1 Έκθεση αξιολόγησης των πεδίων και της προοπτικής τους

D4.1 Έκθεση σχετικά με τις στρατηγικές ανάπτυξης σε βαθιά ανθρακικά πεδία και τον αντίκτυπό τους

D5.1.1 Σύνοψη της νομοθεσίας των εταίρων του έργου HotLime

Σχετικά με το έργο:

Διάρκεια του έργου: 1 Ιουλίου 2018 – 30 Ιουνίου 2021
Επικεφαλής του έργου: Timo Spörlein, Bayerisches Landesamt für Umwelt
Σελίδα του έργου στον ιστότοπο του GeoERA: https://geoera.eu/projects/hotlime6/

Όλοι οι χάρτες που παρουσιάζονται στο Γεωθερμικό Άτλαντα του HotLime, καθώς και άλλες χωρικές απεικονίσεις από τη βάση δεδομένων σχετικά με τη γεωθερμική εκτίμηση, είναι διαθέσιμες ως επίπεδα χαρτών με γεωαναφορά, δυνατότητα αναζήτησης, συνδυασμού και λήψης, που μπορούν να ανακτηθούν μέσω του Καταλόγου μεταδεδομένων του EGDI και να απεικονιστούν στο πρόγραμμα προβολής GIS με τα αποτελέσματα του έργου Hotlime:

Άνοιγμα χάρτη σε νέα καρτέλα