Το MUSE αποτέλεσε ένα έργο του προγράμματος GeoERA στο πλαίσιο του θεματικού αντικειμένου της Γεωενέργειας. Το έργο διερεύνησε τους πόρους και τις πιθανές συγκρούσεις χρήσης, που σχετίζονται με την αξιοποίηση της αβαθούς γεωθερμικής ενέργειας (SGE) σε ευρωπαϊκές αστικές περιοχές και παρείχε στους ενδιαφερόμενους φορείς καίρια γεωεπιστημονικά δεδομένα για το υπέδαφος, μέσω της εύχρηστης, προς τον χρήστη, διαδικτυακής πλατφόρμας πληροφοριών του προγράμματος GeoERA (GIP). Η εκτίμηση των γεωθερμικών πόρων και των συγκρούσεων χρήσης οδηγεί στην ανάπτυξη στρατηγικών διαχείρισης, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τον αποτελεσματικό σχεδιασμό όσο και την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που συμβάλλουν στη διαμόρφωση των γενικών πλαισίων στρατηγικής για τις πόλεις, όπως τα Σχέδια Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (SEAP). Οι μέθοδοι και οι προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν δοκιμάστηκαν και αξιολογήθηκαν με τη συμβολή των τοπικών ενδιαφερόμενων φορέων σε 14 αστικές πιλοτικές περιοχές σε όλη την Ευρώπη, αντιπροσωπευτικές ως προς τις διαφορετικές συνθήκες χρήσης της αβαθούς γεωθερμικής ενέργειας (SGE). Οι πιλοτικές περιοχές που επιλέχθηκαν είχαν ποικίλα γεωλογικά και κλιματολογικά χαρακτηριστικά και παρουσίαζαν εύρος θερμοκρασιακών χαρακτηριστικών θέρμανσης και ψύξης σε ημερήσια βάση, καθιστώντας τα αποτελέσματα του έργου και τις κοινές γνώσεις που αποκτήθηκαν, συναφή με ολόκληρη την Ευρώπη και ευρύτερα από αυτή. Στο έργο MUSE εξετάστηκαν όλες οι σχετικές πτυχές, αξιοποιώντας τις υπάρχουσες γνώσεις, εντοπίζοντας και καλύπτοντας συγκεκριμένα κενά γνώσης και παρέχοντας κοινές προτάσεις για μεθοδολογίες, κριτήρια και έννοιες, σχετικά με τη διαχείριση της αβαθούς γεωθερμικής ενέργειας. Εξετάστηκαν ροές εργασίας που εστιάζουν σε έρευνες τοπικής κλίμακας, κατάλληλες για πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές, όπου η ζήτηση σε θέρμανση και ψύξη σε εθνικό επίπεδο είναι γενικά υψηλότερη, και οι οποίες θα αντιπροσωπεύουν στο μέλλον την πιο σημαντική αγορά για την αβαθή γεωθερμική ενέργεια. Τα αποτελέσματα του έργου συνιστούν μια ολοκληρωμένη συλλογή μεθόδων, προσεγγίσεων και εργαλείων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλες αστικές περιοχές της Ευρώπης και να υιοθετηθούν από άλλους οργανισμούς.

Σχετικά με το έργο:

Διάρκεια του έργου: 1 Ιουλίου 2018 – 31 Οκτωβρίου 2021
Επικεφαλής του έργου: Gregor Götzl, Γεωλογική Υπηρεσία της Αυστρίας
Σελίδα του έργου στον ιστότοπο του GeoERA: https://geoera.eu/projects/muse3/

Επιμέρους σελίδες:

Αστικές  πιλοτικές περιοχές στο έργο MUSE

Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τις έννοιες που αφορούν την αβαθή γεωθερμική ενέργεια

Αποτελέσματα του έργου

Πρόγραμμα προβολής GIS για τα αποτελέσματα του MUSE

Τα αποτελέσματα του προγράμματος MUSE είναι προσβάσιμα μέσω της εφαρμογής προβολής GIS δεδομένων – χαρτών.

Άνοιγμα χάρτη σε νέα καρτέλα