Οι διακοσμητικοί λίθοι συμβάλλουν σημαντικά στη διαμόρφωση των αγροτικών και αστικών τοπίων μας, μέσω της χρήσης στην αρχιτεκτονική κληρονομιά, κατά τις διάφορες ιστορικές περιόδους. Οι διακοσμητικοί λίθοι αποτελούν, σήμερα, μια πρώτη ύλη που παράγεται με μεγάλη δεξιοτεχνία σε όλη την Ευρώπη, με την αξιοποίηση της τεράστιας ποικιλομορφίας των ευρωπαϊκών φυσικών λίθων. Ωστόσο, η πραγματική χρήση των φυσικών λίθων στην Ευρώπη, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μειώνεται, όπως και η αντίστοιχη γνώση που αφορά τους πόρους, τις παραδόσεις και τις δεξιότητες, που σχετίζονται με αυτούς.

Το έργο EuroLithos βασίστηκε στην ιδέα ότι η αυξημένη γνώση γύρω από τη γεωλογία, την ποιότητα και την ιστορία της χρήσης των φυσικών λίθων στην Ευρώπη, θα τονώσει τόσο την βιωσιμότερη χρήση τους, προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, όσο και την ορθή διαχείριση χρήσεων γης, για τη διαφύλαξη των κοιτασμάτων των διακοσμητικών λίθων. Το EuroLithos εξέτασε διάφορες πτυχές του αντικειμένου: προσδιορισμός και χαρτογράφηση του τύπου και της ποιότητας των δομικών υλικών και παροχή εργαλείων και πρωτοκόλλων για την αξιολόγηση και τη σύγκριση των κοιτασμάτων. Το EuroLithos μελέτησε, επίσης, ζητήματα που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά και τη διατήρηση των κτιρίων, καθώς η διαφύλαξη της ευρωπαϊκής κληρονομιάς και η υγιής λειτουργία της βιομηχανίας φυσικών λίθων, είναι άμεσα αλληλεξαρτώμενες. Το EuroLithos συνέβαλε, υπό την σκέπη του EGDI, στη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων για τους διακοσμητικούς λίθους, η οποία περιλαμβάνει εναρμονισμένα χωρικά δεδομένα, έναν άτλαντα των πόρων και των χρήσεών τους, έναν κατάλογο με τις ιδιότητες των διακοσμητικών λίθων και κατευθυντήριες γραμμές για την αξιοποίηση της κληρονομιάς των διακοσμητικών λίθων.

Σχετικά με το έργο:

Διάρκεια του έργου: 1 Ιουλίου 2018 – 31 Οκτωβρίου 2021.

Επικεφαλής του έργου: Tom Heldal, Γεωλογική Υπηρεσία της Νορβηγίας (NGU).

Σελίδα του έργου στον ιστότοπο του GeoERA: https://geoera.eu/projects/eurolithos1/

Πρόγραμμα προβολής GIS για τα αποτελέσματα του Εurolithos

Τα αποτελέσματα του προγράμματος Eurolithos είναι προσβάσιμα μέσω της εφαρμογής προβολής GIS δεδομένων – χαρτών.

Άνοιγμα χάρτη σε νέα καρτέλα.