Αναπόφευκτα, η Ευρώπη παρουσιάζει μια αυξανόμενη και επιταχυνόμενη κατανάλωση ορυκτών πρώτων υλών, η οποία προς το παρόν δεν μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα στο ερώτημα αν η προσφορά για την κάλυψη της ζήτησης είναι επαρκής ή όχι, διότι ο αξιόπιστος εφοδιασμός προϋποθέτει τη γνώση των πόρων και την ικανότητα να τους εκμεταλλευτούμε με τρόπο που σέβεται τις αρχές της βιωσιμότητας. Τα μη ενεργειακά ορυκτά στηρίζουν τη σύγχρονη οικονομία και είναι απαραίτητα για τη βιομηχανία και τις τεχνολογίες παροχής ανανεώσιμης “πράσινης” ενέργειας. Πολλά από τα ορυκτά και μέταλλα, κρίσιμης και στρατηγικής σημασίας, μπορούν να συλλεχθούν μέσω της ανακύκλωσης των εξορυκτικών αποβλήτων. Ωστόσο, ακόμη και με τη σημαντική συμβολή της ανακύκλωσης, θα εξακολουθήσει να υπάρχει ανάγκη εξόρυξης από πρωτογενή κοιτάσματα ορυκτών, με έμφαση στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών για τη βαθιά εξερεύνηση και εξόρυξη, με στόχο τη μετατροπή των μεταλλευμάτων χαμηλής ποιότητας σε εκμεταλλεύσιμους πόρους και τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων από ορυχεία και από τη σχετική επεξεργασία του μεταλλεύματος με την επαναχρησιμοποίησή τους σε εκμεταλλεύσιμους πόρους.

Το έργο FRAME (Πρόβλεψη και Εκτίμηση των Στρατηγικών Αναγκών της Ευρώπης σε Πρώτες Ύλες) έχει σχεδιαστεί για να διερευνήσει τις κρίσιμες και στρατηγικές πρώτες ύλες στην Ευρώπη, σε περιπτώσεις όπως αυτές που περιγράφονται παραπάνω, χρησιμοποιώντας ορθές στρατηγικές και μια ευρεία ομάδα εταίρων, κάποιοι από τους οποίους διαθέτουν ορισμένες από αυτές τις πρώτες ύλες. Μέσω της αποτελεσματικής συνεργασίας, η προϋπάρχουσα εμπειρία και τεχνογνωσία συνέβαλε σημαντικά και καινοτόμα στην καλύτερη κατανόηση των πιθανών πρωτογενών κοιτασμάτων, στην πρόβλεψη νέων περιοχών-στόχων/αποθέσεων και στην αναγνώριση του δυναμικού των δευτερογενών κοιτασμάτων. Το FRAME αποτελείτο από οκτώ πακέτα εργασίας (ΠΕ) που σχεδιάστηκαν για τη συλλογή, την εξαγωγή και τη διάχυση στρατηγικών και δεδομένων για τα κρίσιμα ορυκτά, ώστε να καλυφθούν τα υπάρχοντα κενά γνώσης στο εν λόγω πεδίο.

Σχετικά με το έργο:

Διάρκεια του έργου: 1 Ιουλίου 2018 – 31 Οκτωβρίου 2021

Επικεφαλής του έργου: Daniel Oliveira, Εθνικό Εργαστήριο Ενέργειας και Γεωλογίας, Πορτογαλία (LNEG).

Διαδικτυακή ιστοσελίδα έργου στον ιστότοπο του GeoERA: https://geoera.eu/projects/frame2/

Προβολή GIS δεδομένων με τα αποτελέσματα του FRAME

Τα αποτελέσματα του προγράμματος FRAME είναι προσβάσιμα μέσω της εφαρμογής προβολής GIS δεδομένων – χαρτών.

Άνοιγμα χάρτη σε νέα καρτέλα.