Μεταλλογένεση και Γεωλογικό Δυναμικό για Πρώτες Ύλες Στρατηγικής και Κρίσιμης Σημασίας

Το έργο MINDeSEA ήταν το αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ οκτώ εταίρων του προγράμματος GeoERA και τεσσάρων μη χρηματοδοτούμενων οργανισμών με κοινό αντικείμενο ενδιαφέροντος την εξερεύνηση και διερεύνηση των κοιτασμάτων του θαλάσσιου πυθμένα. Το έργο αφορούσε μια ολοκληρωμένη μεταλλογενετική μελέτη των κύριων τύπων ορυκτών πόρων του πυθμένα (υδροθερμικά θειούχα, σιδηρομαγγανιούχος φλοιός, φωσφορίτες, θαλάσσιες αποθέσεις και πολυμεταλλικοί κόνδυλοι) στις θάλασσες της Ευρώπης. Η ομάδα εργασίας του MINDeSEA διέθετε τόσο τις γνώσεις όσο και την εμπειρία σε αυτούς τους τύπους ορυκτογένεσης, παρέχοντας αποτελέσματα ερευνών, αποθετήρια δειγμάτων και βάσεις δεδομένων προκειμένου να συνεισφέρουν καινοτόμα. Η σημασία των υποθαλάσσιων συστημάτων ορυκτογένεσης σχετίζεται με την αφθονία και το δυναμικό εκμετάλλευσης πολλών στρατηγικών μετάλλων και Κρίσιμων Πρώτων Υλών (CRM), απαραίτητων για την ανάπτυξη της σύγχρονης κοινωνίας.

Οι στόχοι του έργου ήταν οι ακόλουθοι: 1) Χαρακτηρισμός των τύπων των κοιτασμάτων, 2) Χαρακτηρισμός της περιεκτικότητας σε ιχνοστοιχεία των τύπων κοιτασμάτων, συμπεριλαμβανομένων των Κρίσιμων Πρώτων Υλών (CRM), 3) Προσδιορισμός των κύριων μεταλλογενετικών περιοχών, 4) Παραγωγή εναρμονισμένων χαρτών ορυκτών πρώτων υλών και συνόλων δεδομένων για τις αποθέσεις του θαλάσσιου πυθμένα, ενσωματώνοντας GSO σύνολα δεδομένων, καθώς και χάρτες δυναμικού  και προοπτικής εκμετάλλευσης/αξιοποίησης τους, 5) Κατάδειξη του τρόπου με τον οποίο τα αποτελέσματα των μελετών περιπτώσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εξερεύνηση ορυκτών στην ξηρά, 6) Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης σχετικά με την εξερεύνηση και την εκμετάλλευση ορυκτών πόρων, όσον αφορά τους κανονισμούς, τη νομοθεσία, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, την εκμετάλλευση και τις μελλοντικές κατευθύνσεις, 7) Κατάδειξη της αποτελεσματικότητας της πανευρωπαϊκής ερευνητικής προσέγγισης για την κατανόηση των ορυκτών πόρων του πυθμένα και των τρόπων εξερεύνησης. Η μεθοδολογία περιελάμβανε: διαδικασίες για την εξερεύνηση των υποθαλάσσιων ορυκτών, αξιολόγηση και χαρτογράφηση των ορυκτών του θαλάσσιου πυθμένα και μια διαδικτυακή υπηρεσία διάχυσης διαδικασιών, χαρτών και πληροφοριών στο ευρύ κοινό, σε μελλοντικούς χρήστες και φορείς λήψης αποφάσεων.

Εδώ μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του έργου.

Εδώ μπορείτε να ακολουθήσετε το έργο στο Twitter.

Σχετικά με το έργο:

Διάρκεια του έργου: 1 Ιουλίου 2018 – 31 Οκτωβρίου 2021.

Επικεφαλής του έργου: Francisco Javier González Sanz, IGME.

Σελίδα του έργου στον ιστότοπο του GeoERA: https://geoera.eu/projects/mindesea2/

Προβολή GIS δεδομένων για τα αποτελέσματα του MINDeSEA

Τα αποτελέσματα του προγράμματος MINDeSEA είναι προσβάσιμα μέσω της εφαρμογής προβολής GIS δεδομένων – χαρτών.

Άνοιγμα χάρτη σε νέα καρτέλα.