Το έργο σχεδιάστηκε για να τεθούν σε εφαρμογή οι συστάσεις της Πρωτοβουλίας για τις Πρώτες Ύλες. Στο πλαίσιο του έργου δημιουργήθηκε αφενός ένα δίκτυο πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης μιας βάσης δεδομένων για τα ορυκτά, η οποία παρέχει πρόσβαση σε μια γενική επισκόπηση των ευρωπαϊκών πρώτων υλών, και αφετέρου μια Ευρωπαϊκή Επετηρίδα για τα Ορυκτά. Η βάση δεδομένων συμμορφώνεται με το πρότυπο INSPIRE και επιτρέπει την κοινή χρήση δεδομένων με εναρμονισμένο τρόπο. Για την υλοποίηση του έργου συνεργάστηκαν 32 εταίροι (γεωλογικές υπηρεσίες) από 26 χώρες. Έκτοτε, η βάση δεδομένων έχει αναπτυχθεί και επεκταθεί περαιτέρω στο πλαίσιο των έργων EURare, ProSum, RESEERVE, FRAME και Mintell4EU και αποτελεί, πλέον, τη βάση δεδομένων MIN4EU.

Σχετικά με το έργο:

Διάρκεια του έργου: 1 Σεπτεμβρίου 2013 – 31 Αυγούστου 2015.

Επικεφαλής του έργου: Juha Kaija, GTK.