Οι θέσεις των (δυνητικών) ορυκτών πρώτων υλών στην Ευρώπη παρουσιάζει αυξανόμενο ενδιαφέρον για τους φορείς χάραξης πολιτικής και τους ενδιαφερόμενους, καθώς η ανάγκη για πρώτες ύλες για την πράσινη μετάβαση αυξάνεται και η Ευρώπη επιζητεί λιγότερη εξάρτηση από τις τρίτες χώρες, οι οποίες προμηθεύουν τα υλικά αυτά. Το ενδιαφέρον αυτό καλύπτει τόσο τα ειδικά μέταλλα και στοιχεία, για παράδειγμα οι μπαταρίες, όσο και τα αδρανή υλικά για τα «ενεργειακά νησιά» στη θάλασσα και τους διακοσμητικούς λίθους για τις βιώσιμες κατασκευές και τα οικοδομικά έργα.

Η συνεργασία μεταξύ περισσότερων από 30 οργανισμών γεωλογικών υπηρεσιών καθώς και άλλων παρόχων δεδομένων σε όλη την Ευρώπη στο πλαίσιο του έργου GeoERA RM MINTELL4EU έχει ως αποτέλεσμα τη συλλογή νέων και την επικαιροποίηση των ήδη υφιστάμενων δεδομένων για τις πρώτες ύλες.

Η ηλεκτρονική Επετηρίδα Ορυκτών Πρώτων Υλών, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου Minerals4EU, έχει επικαιροποιηθεί με βάση συγκεντρωτικά δεδομένα ανά χώρα που συλλέχθηκαν από ένα ευρύ φάσμα κατόχων δεδομένων στην Ευρώπη:

  • Παραγωγή ανά χώρα ανά προϊόν (2014 – 2019), που καλύπτει πλέον την περίοδο 2004-2019
  • Εμπόριο (εισαγωγές και εξαγωγές) ανά χώρα ανά προϊόν (2014-2018), που καλύπτει πλέον την περίοδο 2004 – 2018
  • Πόροι ανά χώρα ανά προϊόν από το 2019
  • Αποθέματα ανά χώρα ανά προϊόν από το 2019
  • Δεδομένα ερευνών ανά χώρα με έτος αναφοράς το 2019

Τα δεδομένα σχετικά με τις εμφανίσεις των ορυκτών καθώς και τα υφιστάμενα και κλειστά ορυχεία (και ανοικτά λατομεία), γνωστά και ως Κατάλογος Ορυκτών Πρώτων Υλών, ενημερώθηκαν και επεκτάθηκαν γεωγραφικά με την προσθήκη επτά νέων χωρών, ορισμένες από αυτές (περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων) σε συνεργασία με το έργο RESEERVE.

Η βάση δεδομένων M4EU, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου Minerals4EU, έχει αναβαθμιστεί σε MIN4EU και καλύπτει πλέον τόσο την ηλεκτρονική Επετηρίδα όσο και τον Κατάλογο Ορυκτών Πρώτων Υλών. Επιπλέον, η δομή της βάσης δεδομένων έχει επικαιροποιηθεί και κατάλογοι κωδικών έχουν προστεθεί, ενημερωθεί και επεκταθεί, έτσι ώστε να αυξηθεί το επίπεδο εναρμόνισης και να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα συμμορφώνονται με το πρότυπο του INSPIRE. Τα δεδομένα μπορούν να καταφορτωθούν και να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα, σύμφωνα με τους όρους αδειοδότησης που περιγράφονται στα μεταδεδομένα.

Δημιουργήθηκε, επίσης, ένας χάρτης με τα τουριστικά ορυχεία όλης της Ευρώπης, όπου στο παρελθόν εξορύσσονταν πρώτες ύλες, ώστε οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες, προτού προγραμματίσουν ένα ταξίδι σε αυτά τα ιστορικά ορυχεία.

Πραγματοποιήθηκε, επίσης, μια πιλοτική μελέτη, όπου το σύστημα UNFC δοκιμάστηκε σε διαφορετικά προϊόντα σε τοπική, περιφερειακή ή εθνική κλίμακα. Στο πλαίσιο αυτό, εκπονήθηκαν δύο εκθέσεις που περιγράφουν τις περιπτώσεις μελέτης και τα εξαγόμενα συμπεράσματα και προτάσεις, καθώς και ένας χάρτης που απεικονίζει τη θέση των περιπτώσεων μελέτης.

Τέλος, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν διαμοιράζονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος πρώτων υλών (RMIS) του Κοινού Κέντρου Ερευνών ISPRA, ενώ στο μέλλον προγραμματίζεται η διάχυσή τους μέσω και του EPOS.

Δείτε τον φάκελο με πληροφορίες σχετικά με το έργο εδώ.

Σχετικά με το έργο:

Διάρκεια του έργου: 1 Ιουλίου 2018 – 31 Οκτωβρίου 2021.

Επικεφαλής του έργου: Lisbeth Flindt Jørgensen, Γεωλογική Υπηρεσία της Δανίας και της Γροιλανδίας (GEUS).

Διαδικτυακή ιστοσελίδα έργου στον ιστότοπο του GeoERA: https://geoera.eu/projects/mintell4eu7/

Προβολή GIS δεδομένων με τα αποτελέσματα του Mintell4EU

Τα αποτελέσματα του προγράμματος Mintell4EU είναι προσβάσιμα μέσω της εφαρμογής προβολής GIS δεδομένων – χαρτών.

Άνοιγμα χάρτη σε νέα καρτέλα