Το ORAMA ήταν ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα “Horizon 2020” (2017 – 2019), το οποίο ανέπτυξε περαιτέρω τη μεθοδολογία για τη βελτιστοποίηση της συλλογής δεδομένων, αντιμετωπίζοντας συγκεκριμένες προκλήσεις που σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα των δεδομένων, τη γεωγραφική κάλυψη, την προσβασιμότητα, την προτυποποίηση, την εναρμόνιση, τη διαλειτουργικότητα, την ποιότητα και τη θεματική κάλυψη. Το έργο παρείχε αρχικά τεκμηρίωση καθοδήγησης για την εφαρμογή του πλαισίου Ταξινόμησης Πόρων των Ηνωμένων Εθνών και συνιστά τη καθιέρωση μιας πιο διαρθρωμένης και συνεχούς χρηματοδότησης για τη δημιουργία και τη διατήρηση μιας ευρωπαϊκής υποδομής δεδομένων, που αφορά στην παρακολούθηση τόσο των πρωτογενών όσο και των δευτερογενών πρώτων υλών. Επικεφαλής του έργου ήταν η Γεωλογική Υπηρεσία της Φινλανδίας (GTK) και σε αυτό συμμετείχαν, επίσης, οι παρακάτω γεωλογικές υπηρεσίες της Ευρώπης: BRGM, GeoZS, GEUS, ISPRA, MBFS, BGS και NGU.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο του ORAMA.