Στο πλαίσιο του έργου ProSUM δημιουργήθηκε η πρώτη Πλατφόρμα Δεδομένων Γνώσης για τα Αστικά Ορυχεία με πληροφορίες σχετικά με τις δευτερογενείς πρώτες ύλες. Η πλατφόρμα συνδέθηκε με τη βάση δεδομένων M4EU, που προέκυψε από την υλοποίηση του έργου Minerals4EU. Στο έργο συμμετείχαν δεκαεπτά φορείς-εταίροι, μεταξύ των οποίων πολλές ευρωπαϊκές γεωλογικές υπηρεσίες ως εταίροι (BRGM, CGS, GEUS, GeoZS, SGU) ή ως συνδεδεμένα τρίτα μέρη μέσω των EuroGeoSurveys (HGI-CGS, GSD, H.S.G.M.E., GSI, TNO, NGU, PGI-NRI, LNEG, IGME).

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο του ProSUM.