Το SCRREEN ήταν ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Horizon 2020 (2016 – 2019), το οποίο είχε ως στόχο να δημιουργήσει ένα βιώσιμο δίκτυο εμπειρογνωμόνων από ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, οργανισμούς, ομάδες συνεργασίας και έργα που ασχολούνται με τις κρίσιμες πρώτες ύλες. Το δίκτυο περιελάμβανε ενδιαφερόμενους από δημόσιες αρχές, την ακαδημαϊκή κοινότητα και πολίτες και συνέβαλε στη βελτίωση της ευρωπαϊκής στρατηγικής CRM. Οι δράσεις του δικτύου συνεχίζονται μέσω του έργου SCRREEN2 (2020 – 2023), το αντικείμενο του οποίου καλύπτει όλες τις πρώτες ύλες. Οι Γεωλογικές Υπηρεσίες της Ευρώπης συμβάλλουν στο δίκτυο μέσω της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων Ορυκτών Πρώτων Υλών (MREG) αλλά και μεμονωμένα.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο του SCREEN.