Η πρόκληση που αντιμετώπισε το έργο HOVER ήταν η κατανόηση των ελέγχων σχετικά με την ποιότητα τόσο των φυσικών όσο και των ρυπασμένων υπόγειων υδάτων σε όλη την Ευρώπη, χρησιμοποιώντας συνδυαστικά την τεχνογνωσία και τα δεδομένα που διαθέτουν τα κράτη μέλη. Το έργο υλοποιήθηκε σε 6 τεχνικούς άξονες που αφορούσαν i) γεωγενή στοιχεία που υπάρχουν φυσικά σε υψηλή συγκέντρωση στα υπόγεια ύδατα, ii) συνδέσεις μεταξύ της μικροβιακής οικολογίας και ποικιλομορφίας των υδροφορέων με τις διεργασίες μετασχηματισμού των ρύπων στις ζώνες μετάβασης υπόγειων και επιφανειακών υδάτων στην Ευρώπη, iii) τη διάχυτη ρύπανση από νιτρικά και φυτοφάρμακα, προερχόμενα από γεωργικές δραστηριότητες, iv) την ηλικία των υπόγειων υδάτων και την κατανομή του χρόνου διέλευσης τους στους υδροφορείς στην Ευρώπη, v) την εκτίμηση της τρωτότητας του κινδύνου ρύπανσης από την επιφάνεια και iv) τους οργανικούς ρύπους που προκαλούν ανησυχία.

Πέρα από τη γόνιμη ανταλλαγή τεχνικών και επιστημονικών γνώσεων μεταξύ των Ευρωπαϊκών Γεωλογικών Υπηρεσιών, το έργο συνέβαλε στην παραγωγή διαφόρων κατευθυντήριων γραμμών, θεματικών χαρτών, εργαλείων διαδικτυακών υπηρεσιών σε πανευρωπαϊκή και πιλοτική κλίμακα μελέτης και βάσεων δεδομένων, που διατίθενται μέσω του EGDI. Ειδικότερα, δημιουργήθηκε μια διαδικτυακή υπηρεσία για τα ιαματικά και μεταλλικά νερά, η οποία παρέχει μια γενική επισκόπηση της κύριας φυσικοχημικής και ιχνοστοιχειακής σύστασης αυτών των υδάτων (κοινωνικής χρήσης). Επίσης, παρήχθησαν 3 χάρτες, ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, για την εκτίμηση των επιπτώσεων της διάχυτης ρύπανσης (νιτρικά και φυτοφάρμακα), οι οποίοι διατίθενται μέσω του EGDI, μαζί με το σύνολο δεδομένων και τη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε: Xάρτης δυναμικού οξειδοαναγωγής, χρόνος μεταφοράς νιτρικών μέσω της ακόρεστης ζώνης και αποθηκευμένα νιτρικά στην ακόρεστη ζώνη από το 1900 έως το 2000. Διεξήχθησαν περισσότερες από 20 πιλοτικές μελέτες για την εφαρμογή άνω των 10 περιβαλλοντικών ιχνηθετών και υποστηρικτικών παραμέτρων, για την αξιολόγηση της ηλικιακής κατανομής των υπόγειων υδάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η εκτίμηση της τρωτότητας σε ρύπανση του ανώτερου υδροφορέα, με τη χρήση της καθιερωμένης μεθόδου DRASTIC και του COP για συγκεκριμένες καρστικές περιοχές, καλύπτει μεγάλο μέρος της Ευρώπης και είναι διαθέσιμη για περαιτέρω μελέτες. Οι διάφορες μελέτες περίπτωσης, οι κατευθυντήριες γραμμές και τα τεχνικά έγγραφα, που περιγράφουν την ηλικιακή κατανομή των υπόγειων υδάτων, παρέχουν μια γενική επισκόπηση για τη διαθεσιμότητα και τη χρήση τέτοιων πληροφοριών στην Ευρώπη και την ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση π.χ. ενός παγκόσμιου προτύπου για μια δομημένη βάση δεδομένων σχετικά με τους περιβαλλοντικούς ιχνηθέτες και τις παραγόμενες ηλικιακές κατανομές των υπόγειων υδάτων, όπως, επίσης, και για την τρωτότητα σε ρύπανση των γεωτρήσεων ύδρευσης από την επιφάνεια. Πληροφορίες σχετικά με τους οργανικούς ρύπους, που προκαλούν ανησυχία, συγκεντρώθηκαν από δημοσιευμένη και από αδημοσίευτη βιβλιογραφία, παρέχοντας μια καλή εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Σχετικά με το έργο:

Διάρκεια του έργου: 1 Ιουλίου 2018 – 31 Οκτωβρίου 2021.
Επικεφαλής του έργου: Laurence Gourcy, Bureau de Recherches Geologiques et Minieres (BRGM).
Σελίδα του έργου στον ιστότοπο του GeoERA: https://geoera.eu/projects/hover8/

Προβολή GIS δεδομένων με τα αποτελέσματα του HOVER

Τα αποτελέσματα του προγράμματος HOVER είναι προσβάσιμα μέσω της εφαρμογής προβολής GIS δεδομένων – χαρτών.

Άνοιγμα χάρτη σε νέα καρτέλα.