Παρά το γεγονός ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ διαθέτουν, γενικά, μια ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με τους υπόγειους υδατικούς πόρους της επικράτειάς τους και έχουν οριοθετήσει τα υδατικά σώματα, σύμφωνα με την οδηγία-πλαίσιο της ΕΕ για τα ύδατα, ωστόσο δεν υφίσταται μια συνεκτική θεώρηση για τους υπόγειους πόρους γλυκού ύδατος, που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χάραξη πολιτικής κι αξιολόγησης  σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο στόχος του έργου RESOURCE ήταν να καταδείξει τις δυνατότητες εναρμόνισης πληροφοριών  σχετικών με τους υπόγειους υδατικούς πόρους της Ευρώπης μέσω διασυνοριακών έργων, εναρμονισμένων προσεγγίσεων προσδιορισμού των καρστικών υδροφορέων και των υδροφορέων του ανθρακικού ασβεστίου (chalk aquifers) και ενός νέου πληροφοριακού προϊόντος, σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, όπου τα διαθέσιμα δεδομένα συγκεντρώθηκαν και ενσωματώθηκαν για την παραγωγή ενός χάρτη, όπου απεικονίζονται οι υπόγειοι πόροι γλυκού ύδατος στην Ευρώπη. Το σύνολο των παραδοτέων του έργου RESOURCE παρέχει καλές πρακτικές σχετικά με την παροχή εναρμονισμένων δεδομένων και πληροφοριών, σε διασυνοριακή κλίμακα, για την εκτίμηση της τρισδιάστατης δομής των υδροφορέων, των διαθέσιμων υδατικών όγκων, των υδατικών ροών και της ποιότητας του νερού. Η εναρμόνιση αυτών των υδρογεωλογικών πληροφοριών αποτελεί  προαπαιτούμενο για τη διασυνοριακή διαχείριση των υπόγειων υδάτων. Στο έργο συμμετείχαν διάφοροι περιφερειακοί και εθνικοί φορείς, προκειμένου να διασφαλιστεί η αλληλεπίδραση τόσο με τις αρχές που διαχειρίζονται και προστατεύουν τους υπόγειους υδατικούς πόρους όσο και με τους τελικούς χρήστες. Μέσω της συνεργασίας με την ομάδα έργου του GeoERA Information Platform (GIP-P), βελτιστοποιήθηκε η διάχυση των αποτελεσμάτων και η παροχή εργαλείων για εύκολη πρόσβαση, δίνοντας από κοινού προτεραιότητα σε πληροφοριακά προϊόντα που είναι τα πλέον ωφέλιμα για την κοινωνία. Τα πληροφοριακά προϊόντα που παρήχθησαν, αποτελούν ένα πρωτότυπο παράδειγμα πληροφοριών, προσβάσιμων στο πλαίσιο μιας Γεωλογικής Υπηρεσίας για την Ευρώπη.

Σχετικά με το έργο:

Διάρκεια του έργου: 1 Ιουλίου 2018 – 31 Οκτωβρίου 2021
Επικεφαλής του έργου: Hans-Peter Broers, Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO)
Σελίδα του έργου στον ιστότοπο του GeoERA: https://geoera.eu/projects/resource9/

Προβολή GIS δεδομένων με τα αποτελέσματα του RESOURCE

Τα αποτελέσματα του προγράμματος RESOURCE είναι προσβάσιμα μέσω της εφαρμογής προβολής GIS δεδομένων – χαρτών.

Άνοιγμα χάρτη σε νέα καρτέλα.