Η κλιματική αλλαγή έχει ήδη σημαντικές και εκτεταμένες επιπτώσεις στην Ευρώπη, οι οποίες αναμένεται να αυξηθούν στο μέλλον. Προκειμένου να περιοριστούν οι αρνητικές συνέπειες, απαιτείται λεπτομερής εκτίμηση, η οποία να βασίζεται σε ενδελεχή κατανόηση του υδρολογικού συστήματος, για το σχεδιασμό βέλτιστων στρατηγικών προσαρμογής. Τα υπόγεια ύδατα διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στον κύκλο των εσωτερικών γλυκών υδάτων και έχουν τη δυνατότητα να αντισταθμίζουν ή να ενισχύουν τις επιπτώσεις ακραίων κλιματικών φαινομένων, που προκαλούν ξηρασία ή πλημμύρες, ανάλογα με τις ιδιότητες του υπεδάφους και την κατάσταση του εν λόγω συστήματος (ξηρό/υγρό), πριν από την εκδήλωση ενός κλιματικού φαινομένου. Συνεπώς, για την εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής είναι σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη και να κατανοούμε την υδρογεωλογία. Οι Γεωλογικές Υπηρεσίες της Ευρώπης διαθέτουν τα απαραίτητα δεδομένα και τις γνώσεις για τα υπόγεια υδατικά συστήματα και ορισμένες από αυτές χρησιμοποιούν υψηλή τεχνογνωσία για την αξιοποίησή τους στις εκτιμήσεις της κλιματικής αλλαγής. Προκειμένου να βελτιστοποιηθούν οι εκτιμήσεις για να παραχθούν εναρμονισμένα αποτελέσματα σε ευρωπαϊκή κλίμακα και να συμβάλλουν σε μια γενικότερη ενίσχυση των εκτιμήσεων, οι γεωλογικές υπηρεσίες συνεργάστηκαν στο πλαίσιο του έργου TACTIC. Στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη μιας ερευνητικής υποδομής για τη βελτίωση και την εναρμόνιση της εκτίμησης της κλιματικής αλλαγής με τη χρήση γνώσεων και δεδομένων, που αφορούν τα υπόγεια υδατικά συστήματα, η οποία δοκιμάστηκε σε πιλοτικές εφαρμογές, λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματικές προκλήσεις και υδρογεωλογικές συνθήκες στην Ευρώπη. Το TACTIC συνέβαλε, περαιτέρω, στην εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις εκτιμήσεις της κλιματικής αλλαγής, παρέχοντας στο EGDI δεδομένα και αποτελέσματα για αποθήκευση και οπτικοποίηση,  τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα ή να ενσωματωθούν σε μελλοντικά συστήματα υποστήριξης αποφάσεων.

Σχετικά με το έργο:

Διάρκεια του έργου: 1 Ιουλίου 2018 – 31 Οκτωβρίου 2021
Επικεφαλής του έργου: Peter van der Keur, Γεωλογική Υπηρεσία της Δανίας και της Γροιλανδίας (GEUS)
Σελίδα του έργου στον ιστότοπο του GeoERA: https://geoera.eu/projects/tactic9/

Προβολή GIS δεδομένων με τα αποτελέσματα του TACTIC

Τα αποτελέσματα του προγράμματος TACTIC είναι προσβάσιμα μέσω της εφαρμογής προβολής GIS δεδομένων – χαρτών.

Άνοιγμα χάρτη σε νέα καρτέλα.