Το πρόγραμμα VoGERA (Τρωτότητα των αβαθών υπόγειων υδατικών πόρων από δραστηριότητες του ενεργειακού τομέα στο υπέδαφος) συγκέντρωσε επιστημονικά στοιχεία για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της βιομηχανικής δραστηριότητας στο υπέδαφος και των αβαθών υπόγειων υδατικών πόρων, σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Το έργο εξέτασε με σταθερό τρόπο τις πιθανές επιπτώσεις στα υπόγεια ύδατα από ένα εύρος δραστηριοτήτων του ενεργειακού τομέα στο υπέδαφος (γεωθερμική ενέργεια, μη συμβατική εκμετάλλευση πετρελαίου και φυσικού αερίου, αποθήκευση και διάθεση αποβλήτων στο υπέδαφος). Με βάση τα στοιχεία αυτά, αναπτύχθηκε μια προσέγγιση για την αξιολόγηση της τρωτότητας των υπόγειων υδάτων από δραστηριότητες στο υπέδαφος, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε ολόκληρη την Ευρώπη και η εις βάθος κατανόηση που αποκτήθηκε χρησιμοποιήθηκε για την αύξηση της ευαισθητοποίησης των υπευθύνων λήψης αποφάσεων και του ευρύτερου κοινού, σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Αυτό θα συμβάλλει στη βελτίωση του χωρικού σχεδιασμού και της χάραξης πολιτικής για δραστηριότητες του ενεργειακού τομέα στο υπέδαφος σε σχέση με τα υπόγεια ύδατα, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την ταυτόχρονη προστασία των υπόγειων υδάτων για τις μελλοντικές γενιές, αναγνωρίζοντας, παράλληλα, την ανάγκη για οικονομική ανάπτυξη. Η ισχυρή σύνδεση με τους ενδιαφερόμενους φορείς εξασφάλισε μια προσέγγιση που ήταν κατάλληλη για τον επιδιωκόμενο σκοπό και είχε τον μέγιστο δυνατό αντίκτυπο. Τα εννοιολογικά μοντέλα σχετικά με την τρωτότητα των αβαθών υπόγειων υδατικών πόρων από δραστηριότητες του ενεργειακού τομέα στο υπέδαφος αναπτύχθηκαν με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα και πληροφορίες αλλά και την εμπειρία των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα GeoERA και άλλα προηγούμενα έργα και επαληθεύτηκαν από πιλοτικές μελέτες σε διάφορες περιοχές. Οι περιοχές αυτές βρίσκονταν σε όλη την Ευρώπη σε διαφορετικά υδρογεωλογικά περιβάλλοντα και κατά την εκπόνηση των μελετών έγινε χρήση μιας σειράς από φυσικές, χημικές, ισοτοπικές και διαβαθμονομημένες γεωφυσικές μεθόδους για την ταυτοποίηση και τον χαρακτηρισμό των ιδιοτήτων των οδών ρύπανσης και την επίδρασή τους στην τρωτότητα των υπόγειων υδάτων.

Σχετικά με το έργο:

Διάρκεια του έργου: 1 Ιουλίου 2018 – 31 Οκτωβρίου 2021
Επικεφαλής του έργου: Marco Bianchi, British Geological Survey (BGS)
Σελίδα του έργου στον ιστότοπο του GeoERA: https://geoera.eu/projects/vogera1/