Το έργο Πληροφοριακή Πλατφόρμα του GeoERA (GIP-P) υλοποιήθηκε με σκοπό τη δημιουργία ενός συστήματος πληροφοριών για την υποστήριξη των λοιπών έργων GeoERA (GSPs), ως προς την οργάνωση, τυποποίηση, διάχυση και διαφύλαξη των αποτελεσμάτων τους (δεδομένα υποβάθρου, ψηφιακοί χάρτες, γεωλογικά μοντέλα, εκθέσεις, κλπ.).

Στο πλαίσιο αυτό, αντί κάθε έργο GeoERA να αναπτύσσει τα δικά του συστήματα για την προβολή χαρτών με τη χρήση εφαρμογής web-GIS και να δημιουργεί επιμέρους βάσεις δεδομένων κλπ., το έργο GIP-P  πραγματοποίησε αυτό το στόχο με τυποποιημένο τρόπο, παρέχοντας, ως εκ τούτου, τα επιτεύγματα και τα αποτελέσματα του GeoERA με πολύ πιο αποδοτικό, τυποποιημένο και βιώσιμο τρόπο.

Το GIP-P εξυπηρέτησε 3 σκοπούς:

  1. Την υποστήριξη των έργων του GeoERA (GSP) για την επίτευξη των ειδικών στόχων τους,
  2. Τη διασφάλιση ότι τα αποτελέσματα από το σύνολο του προγράμματος GeoERA θα είναι περισσότερο προσβάσιμα και τυποποιημένα σε όλα τα επιμέρους έργα και, ως εκ τούτου, τη στήριξη του γενικού στόχου του GeoERA για την παροχή λύσεων σε δια-θεματικά ζητήματα και
  3. Τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της προσβασιμότητας των ψηφιακών αποτελεσμάτων/προϊόντων του GeoERA μακροπρόθεσμα.

Η ήδη υπάρχουσα πλατφόρμα του EGDI επιλέχθηκε ως η τεχνική πλατφόρμα για το έργο GIP-P. Κατά τη διάρκεια του έργου, το EGDI αναπτύχθηκε ουσιαστικά περαιτέρω σε τρεις κύριους τομείς:

  1. Αυξήθηκε το περιεχόμενο των δεδομένων της πλατφόρμας. Περιέχει, πλέον, γεωχωρικά δεδομένα για τα 14 έργα GeoERA, καθώς και 23 ακόμη έργα. Ο συνολικός αριθμός των χωρικών επιπέδων πληροφορίας αυξήθηκε κατά αριθμό άνω των 500,
  2. Επεκτάθηκαν οι δυνατότητες του EGDI με την προσθήκη 3D γεωλογικής βάσης δεδομένων και οπτικοποίησης, λεξικού έργων βασισμένου στην τεχνολογία συνδεδεμένων δεδομένων (Linked Data technology), αποθετηρίου εγγράφων και σχετικού συστήματος αναζήτησης, γενικού συστήματος αναζήτησης συνδεδεμένο με όλα τα μέρη του EGDI, συστήματος μεταφόρτωσης και εφαρμογής ηλεκτρονικής εκμάθησης με εγχειρίδια χρήσης κλπ. και
  3. Επεκτάθηκε η λειτουργικότητα της εφαρμογής web-GIS, του συστήματος μεταδεδομένων, της κεντρικής βάσης δεδομένων, των συστημάτων συλλογής και άλλων στοιχείων του EGDI.

Το GIP-P έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην καταγραφή των απαιτήσεων των άλλων έργων του GeoERA (GSPs), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλες αυτές περιγράφονται πλήρως και γίνονται κατανοητές από τους προγραμματιστές. Αποτέλεσε μια επαναληπτική διαδικασία, όπου τα σχόλια και οι παρατηρήσεις από τους προγραμματιστές χρησιμοποιήθηκαν για την προσαρμογή των λειτουργιών που ζητήθηκαν από τις ομάδες των έργων. Ένα επιμέρους πακέτο εργασίας αφιερώθηκε σε αυτό το σκοπό, παράλληλα με τον προσδιορισμό των τεχνικών επεκτάσεων που ήταν αναγκαίες στο EGDI, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των έργων του GeoERA.

Σχετικά με το έργο:

Διάρκεια του έργου: 1 Ιουλίου 2018 – 31 Οκτωβρίου 2021
Επικεφαλής του έργου: Jørgen Tulstrup, Γεωλογική Υπηρεσία της Δανίας και της Γροιλανδίας (GEUS)
Σελίδα του έργου στον ιστότοπο του  GeoERA: https://geoera.eu/projects/gip-p/