Το EGDI είναι η Ευρωπαϊκή Γεωλογική Υποδομή Δεδομένων του Οργανισμού EuroGeoSurveys (EGS) και αποτελεί κεντρική συνιστώσα της στρατηγικής του EGS.

Το EGDI παρέχει πρόσβαση σε πανευρωπαϊκά και εθνικά γεωλογικά σύνολα δεδομένων και υπηρεσίες από τις Ευρωπαϊκές Γεωλογικές Υπηρεσίες. Μέσω του EGDI, δίδεται  πρόσβαση σε πληροφορίες από μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών έργων εναρμόνισης δεδομένων. Η λειτουργία του EGDI ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2016 με την Έκδοση 1 και έκτοτε έχει επεκταθεί για να συμπεριλάβει περισσότερα σύνολα δεδομένων.

Η λειτουργία και η συντήρηση του EGDI χρηματοδοτείται τα τελευταία χρόνια από τον οργανισμό EuroGeoSurveys. Οι εργασίες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του συστήματος υλοποιούνται από τα παρακάτω μέλη του EuroGeoSurveys: GEUSCGSGeoZSIGMEBRGM και BGS. Οι σχετικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται σε στενή συνεργασία με την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Χωρικών Πληροφοριών (SIEG) του EGS.

Το EGDI αποτέλεσε τη βάση για την Πλατφόρμα Πληροφοριών που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου GIP-project του προγράμματος GeoERA, το οποίο διήρκεσε από τον Ιούλιο του 2018 έως τον Οκτώβριο του 2021. Το  GIP-project επέκτεινε ουσιαστικά τη λειτουργικότητα του EGDI.

Τον Σεπτέμβριο του 2022, ξεκίνησε μια νέα 5ετής δράση με τίτλο «Μια Γεωλογική Υπηρεσία για την Ευρώπη» (GSEU), υπό τον συντονισμό και την υποστήριξη του προγράμματος Horizon Europe, στο πλαίσιο του οποίου θα αναπτυχθεί περαιτέρω η χωρική υποδομή δεδομένων του EGDI.

Τα δεδομένα σχετικά με τις ορυκτές πρώτες ύλες, που περιλαμβάνονται στο EGDI, είναι προσβάσιμα μέσω του συστήματος Raw Materials System (RMIS) του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το EGDI θα λειτουργεί, επιπλέον, ως πύλη από τις εθνικές γεωλογικές υπηρεσίες, δηλαδή τα γεωλογικά δεδομένα και τις ψηφιακές υπηρεσίες τους, προς το σύστημα European Plate Observing System (EPOS).