Η πλατφόρμα του EGDI διαχειρίζεται, κατά βάση, περιεχόμενο τριών ειδών:

  • 2D γεωχωρικά δεδομένα (επίπεδα πληροφορίας χάρτη) που δημιουργούνται σε προγράμματα GIS
  • 3D γεωλογικά μοντέλα και
  • Μη δομημένα δεδομένα (έγγραφα, εικόνες, υπολογιστικά φύλλα κλπ.).

Εάν έχετε υλικό συναφές με τα παραπάνω είδη δεδομένων, το οποίο θα επιθυμούσατε να συμπεριλάβετε στο EGDI, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα λειτουργίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και να συζητήσετε σχετικά με τα δεδομένα σας, τον τρόπο με τον οποίο θα απεικονιστούν καλύτερα στο σύστημα, τον μορφότυπό τους κλπ.

Επίπεδα πληροφορίας χάρτη

Τα επίπεδα πληροφορίας χάρτη μπορούν να συμπεριληφθούν στο EGDI με δύο διαφορετικούς τρόπους: είτε αναφορτώνοντας ένα αρχείο GIS (Shapefile ή GeoPackage) είτε μέσω της εγγραφής στην διαδικτυακή υπηρεσία OGC (WMS ή WFS). Και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται η καταχώρηση ορισμένων πληροφοριών στον κατάλογο μεταδεδομένων του EGDI, πριν από την μεταφόρτωση των δεδομένων ή την εγγραφή στην υπηρεσία. Μπορείτε να βρείτε τον οδηγό χρήσης για τον κατάλογο μεταδεδομένων εδώ.

Μόλις οι πληροφορίες μεταδεδομένων εισαχθούν, μπορείτε να αναφορτώσετε τα αρχεία GIS  ή να εγγραφείτε στις υπηρεσίες. Μπορείτε να βρείτε τον οδηγό χρήσης εδώ.

3D γεωλογικά μοντέλα  

Τα 3D γεωλογικά μοντέλα μπορούν να αναφορτωθούν στο  EGDI σε διάφορους μορφότυπους (GoCad TSurf, αρχεία Wavefront Obj, ZMap Plus Grids, ESRI Ascii Grids, GeoScene Grids και ως αρχεία  CSV). Τα μοντέλα μπορούν να αναφορτωθούν και να αποθηκευτούν στην κεντρική βάση 3D δεδομένων του EGDI. Μπορείτε να βρείτε τον οδηγό χρήσης εδώ.

Μη δομημένα δεδομένα

Τα μη δομημένα δεδομένα μπορούν να αναφορτωθούν ως αρχεία pdf, png, jpeg  και CSV ή  να καταχωρηθεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό για αυτά (π.χ. DOI). Μπορείτε να βρείτε τον οδηγό χρήσης εδώ.

Λήψη βοήθειας

Στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα αλληλογραφίας στο γραφείο υποστήριξης με οποιαδήποτε ερωτήματα/θέματα: [email protected]. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ερώτημά σας προστίθεται αυτόματα στο σύστημα παρακολούθησής μας που αφορά τα ζητήματα/ερωτήματα του κοινού (https://github.com/GeoEra-GIP/Project-Support-WP8/issues).

eLearning resources

Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://geoera-gip.github.io/support.