Podzemna voda, ki je prisotna skoraj povsod pod našimi nogami, je daleč največji vir sladke vode na Zemlji (99 %). Podzemna voda se ob deževju polni in nenehno napaja reke, jezera, mokrišča in obalne vode. Pri tem se raztopljene snovi, onesnaževala in delci nenehno prenašajo s površja skozi tla v globlje podpovršinske plasti, in se na koncu izlijejo v površinske vode ali pa jih črpajo iz vrtin za oskrbo z vodo in namakanje. Voda se pretaka skozi pore v sedimentih in kamninah, kamninske razpoke, prelome v vodonosnikih in celo podzemne jame (kraški vodonosniki) ter tako lahko onesnažuje dragocene vire podzemne vode in ekosisteme, odvisne od podzemne vode ali z njo povezane.

Strokovna skupina za vodne vire se v okviru projekta EGS osredotoča na podpovršinski del vodnega kroga, tj. vodo v nenasičeni (vključno s tlemi) in nasičeni (podzemna voda) coni, ter na skupno rabo podzemne in površinske vode.

V okviru programa GeoERA so bili izvedeni štirje projekti na področju vodnih virov:

  • TACTIC (Orodja za ocenjevanje vpliva podnebnih sprememb na podzemno vodo in strategije prilagajanja)
  • HOVER (Hidrološki procesi in geološka zgradba Evrope, ki vplivajo na raztopljene geogene in antropogene elemente v podzemni vodi, ki so pomembni za zdravje ljudi ter status odvisnih ekosistemov)
  • RESOURCE (Viri podzemne vode, usklajeni na čezmejni in vseevropski ravni)
  • VoGERA ( Ranljivost virov plitve podzemne vode za dejavnosti v globokem podpovršju, povezanih z energijo)