V okviru projekta VoGERA so bili zbrani znanstveni dokazi, ki omogočajo preučitev odnosa med industrijsko dejavnostjo v globokem podzemlju in plitvimi viri podzemne vode v evropskem mnerilu. Projekt je obravnaval možne vplive na podzemno vodo različnih energetskih dejavnosti pod površjem (geotermalna energija, nekonvencionalno izkoriščanje nafte in zemeljskega plina, podzemno skladiščenje in odlaganje odpadkov). Na podlagi teh dokazov je bil razvit pristop k ocenjevanju ranljivosti podzemne vode zaradi podpovršinskih dejavnosti, ki se lahko uporablja po vsej Evropi, pridobljeno poglobljeno razumevanje pa je bilo uporabljeno za izboljšanje ozaveščenosti nosilcev odločanja in javnosti o teh vprašanjih. To bo pripomoglo k boljšemu podpovršinskemu prostorskemu načrtovanju in razvoju politike za globoke podpovršinske energetske dejavnosti v zvezi s podzemno vodo, kar bo omogočilo varovanje podzemne vode za prihodnje generacije ob hkratnem prepoznavanju potrebe po gospodarskem razvoju. Tesna povezanost z zainteresiranimi stranmi je zagotovila pristop, ki je bil uspešen za specifičen namen in z največjim učinkom. Na podlagi obstoječih podatkov in informacij ter izkušenj partnerjev programa GeoERA in prejšnjih projektov so bili razviti konceptualni modeli ranljivosti plitvih podzemnih voda za energetske dejavnosti v globokem podpovršju, ki so bili potrjeni na več pilotnih študijskih območjih. Ta so bila v različnih hidrogeoloških okoljih po vsej Evropi, pri čemer je bila uporabljena vrsta fizikalnih, kemijskih, izotopskih in kalibriranih geofizikalnih metod za ugotavljanje in opisovanje lastnosti poti onesnaževal ter njihovega vpliva na ranljivost podzemne vode.

Podatki o projektu:
Trajanje projekta: 1. julij 2018–31. oktober 2021
Vodja projekta: Marco Bianchi, British Geological Survey (BGS)
Stran projekta na spletni strani GeoERA: https://geoera.eu/projects/vogera1/