Το EGDI διαχειρίζεται πληροφορίες από ερευνητικά έργα που αφορούν διάφορα γεωεπιστημονικά θεματικά / γνωστικά αντικείμενα και κλάδους:

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος GeoERA, που διήρκησε από το  2018 μέχρι το 2021, παρήχθη μεγάλος αριθμός επιπέδων χωρικής πληροφορίας, εγγράφων και άλλων αποτελεσμάτων, σχετικά με τα παρακάτω θεματικά/γνωστικά αντικείμενα: γεωενέργεια, ορυκτοί πόροι και υπόγεια ύδατα.