Τα θεμελιώδη στοιχεία της βασικής γεωλογικής πληροφορίας που παρέχεται από τις εθνικές γεωλογικές υπηρεσίες είναι τα σύνολα χωρικών δεδομένων πολλαπλών κλιμάκων και τα αντίστοιχα προϊόντα σε μία (1D), δύο (2D) και τρεις (3D) διαστάσεις. Αυτά τα σύνολα δεδομένων και τα προϊόντα τους, συμπεριλαμβανομένων των περιγραφών των γεωτρήσεων, των γεωλογικών χαρτών και των τρισδιάστατων μοντέλων, απεικονίζουν και περιγράφουν τη γεωλογική δομή της επιφάνειας και του υπεδάφους του φλοιού της Γης. Οι πληροφορίες του γεωλογικού μοντέλου περιλαμβάνουν τη λιθολογία, τις λιθοστρωματογραφικές ενότητες, την ηλικία (πετρωμάτων και γεγονότων), τα δομικά στοιχεία (π.χ. ρήγματα και επωθήσεις), τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, τις λιθοτεκτονικές ενότητες κ.ά.. Οι παραπάνω βασικές γεωλογικές πληροφορίες αποτελούν το απαραίτητο υπόβαθρο για τα εφαρμοσμένα γεωεπιστημονικά έργα και την επίλυση σχετικών προβλημάτων.

Για πολλά χρόνια, η κοινότητα του Οργανισμού των Ευρωπαϊκών Γεωλογικών Υπηρεσιών (EuroGeoSurveys – EGS) συμμετέχει σε συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα, για την εναρμόνιση τέτοιων συνόλων δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα αποτελέσματα αυτών των έργων φιλοξενούνται στην Ευρωπαϊκή Υποδομή Γεωλογικών Δεδομένων – EGDI (π.χ. το σύνολο δεδομένων του έργου OneGeologyEurope, που περιλαμβάνει τον γεωλογικό χάρτη του χερσαίου χώρου πολλών ευρωπαϊκών χωρών σε κλίμακα 1:1.000.000 και τα σύνολα δεδομένων του έργου GeoERA), μαζί με άλλα σύνολα δεδομένων από την Ευρώπη, όπως ο Διεθνής Γεωλογικός Χάρτης της Ευρώπης σε κλίμακα 1:5.000.000 (IGME 5000). Ωστόσο, τα κενά στα δεδομένα είναι ακόμη πολύ μεγάλα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία ενός πλαισίου αξιόπιστων επιστημονικών λεξικών όρων, μοντέλων δεδομένων και ροών εργασίας, που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω εναρμόνιση των δεδομένων μεταξύ των κρατών.

Τα τρισδιάστατα (3D) γεωλογικά μοντέλα αποτελούν τον πιο απαιτητικό αλλά και τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για τον διαμοιρασμό δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τη δομή του φλοιού της Γης. Τα μοντέλα αυτού του είδους χρησιμοποιούνται επί μακρόν στις βιομηχανίες εξόρυξης ορυκτών, πετρελαίου και φυσικού αερίου, και πιο πρόσφατα, σε άλλες εφαρμογές των γεωεπιστημών, όπως η αστική γεωλογία, η διαχείριση κινδύνων και η γεωθερμική ενέργεια. Η δημιουργία τρισδιάστατων γεωμοντέλων βασίζεται, γενικά, σε εμπορικά πακέτα λογισμικού. Οι τρέχουσες προσπάθειες του Οργανισμού EGS αποσκοπούν στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ δύο (2D) και τριών (3D) διαστάσεων, για την παραγωγή γεωμοντέλων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα από τις τελικές εφαρμογές, π.χ. για την προσομοίωση διεργασιών. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, προβλέπονται κοινές μεθοδολογίες και ανάπτυξη σε επίπεδο EGS, με την υποστήριξη λύσεων ανοικτού κώδικα.

Στο πλαίσιο της κοινότητας του Οργανισμού EuroGeoSurveys, η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Γεωλογικής Χαρτογράφησης και Μοντελοποίησης αναλαμβάνει τις τρέχουσες και  μελλοντικές πρωτοβουλίες, που σχετίζονται με το αντικείμενο της βασικής γεωλογίας, με σημαντική υποστήριξη από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Χωρικών Πληροφοριών σε ό,τι αφορά τα τεχνικά ζητήματα.

Επίπεδα χωρικής πληροφορίας σχετικά με τη βασική γεωλογία στην εφαρμογή θέασης χαρτών του EGDI. Όλοι οι χάρτες ανοίγουν σε νέα καρτέλα: