Metadata

Metadatový katalog EGDI (otevře se v nové záložce) je přístupovým bodem ke standardizovaným metadatům pro všechny relevantní datové zdroje v rámci EGDI. V tomto katalogu jsou popsány pouze digitální a strukturované informace (např. geografické a prostorové datové sady nebo datové řady a datové služby WMS nebo WFS, vícerozměrné modely, webové aplikace atd.). Metadata nestrukturovaných dokumentů jsou uložena a udržována v úložišti dokumentů EGDI.

Metadatový katalog EGDI umožňuje vyhledávání, vizualizaci a využívání geologických dat v celé Evropě. Poskytuje nástroje pro sestavování metadat ve standardizovaném formátu. Metadata jsou volně přístupná veřejnosti k vyhledávání a prohlížení. Vkládání a úpravy metadat jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Pokud chcete EGDI poskytnout data a metadata, zde si můžete přečíst, jak to udělat.

Metadata

EGDI metadatakataloget (åbner i en ny fane) er den centrale indgang til metadata, der i standardiseret form beskriver alle identificerede dataressourcer og anden udvalgt information, der er relevant for EGDI. Kun digital og struktureret information (f.eks. geografiske og rumlige datasæt eller datasætserier og geodatatjenester som Web Map Services (WMS), Web Feature Services (WFS), multidimensionelle modeller eller andre digitale produkter (webapplikationer osv.)) er beskrevet af metadata i dette katalog. Metadata for ustrukturerede dokumenter gemmes og vedligeholdes i komponenter af EGDIs dokumentbase.

EGDI metadatakataloget muliggør fremfinding, visning og brug af geologiske data i hele Europa. Det giver værktøjer til kompilering af disse metadata i et standardiseret format. Metadata er frit tilgængelige for alle til visning og søgning, men indsættelse og redigering er kun tilgængelig for autoriserede brugere. Hvis du gerne vil levere data og metadata til EGDI, kan du læse her, hvordan du kommer i gang med det.

Metadata

The EGDI Metadata Catalogue (opens in a new tab) is the central access point to metadata describing in the standardized form all identified data resources and other selected information relevant to EGDI. Only digital and structured information (e.g. geographic and spatial datasets or dataset series and spatial data services as Web Map Services (WMS), Web Feature Services (WFS), multidimensional models or other digital products (web applications, etc.)) are described by metadata in this catalogue. Metadata of unstructured documents are stored and maintained in components of EGDI Document Repository.

The EGDI Metadata Catalogue enables discovery, view and use of geological data across Europe. It provides tools for compilation of those metadata in a standardized format. Metadata are freely accessible to the public for viewing and searching, but inserting and editing is available for authorized users only. If you would like to supply data and metadata to EGDI you can read here how to get started with that.