Οι πόλεις συνιστούν πολύπλοκα συστήματα που διασυνδέονται με το φυσικό, το δομημένο/τεχνητό και το κοινωνικό περιβάλλον. Οι γεωλογικές και γεωτεχνικές πληροφορίες σχετικά με το υπέδαφος είναι υψίστης σημασίας και υψηλής κοινωνικοοικονομικής αξίας για την ανάπτυξη των πόλεων και τη συντήρηση/διατήρηση κρίσιμων υποδομών (π.χ. σήραγγες μεταφορών, δίκτυα παροχής ενέργειας και νερού, θεμελιώσεις).  Για να επιτευχθεί το όραμα για τη δημιουργία «ανθεκτικών πόλεων», η διαχείριση της χρήσης του υπεδάφους πρέπει να οργανώνεται, να ενσωματώνεται και να αντιμετωπίζεται ως τμήμα ενός γενικού σχεδιασμού (ατζέντας) που αφορά το έδαφος. Η αστική γεωλογία αποτελεί μια γεωλογική επιστήμη που συμπεριλαμβάνει όλα τα αντικείμενα που σχετίζονται με το αστικό υπέδαφος, όπως η υδρογεωλογία, η γεωχημεία, η δυναμική γεωλογία, η τεχνική γεωλογία, η γεωθερμική ενέργεια, οι γεωκίνδυνοι και η γεωκληρονομιά.

Στον Οργανισμό των Ευρωπαϊκών Γεωλογικών Υπηρεσιών (EGS) τα θέματα αυτά αποτελούν αντικείμενο μελέτης της  Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Αστικής Γεωλογίας.