Η ενέργεια είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της κοινωνίας μας. Χρειαζόμαστε ενέργεια για τη θέρμανση των σπιτιών μας, την παραγωγή τροφίμων, τις μεταφορές και πολλά άλλα. Ωστόσο, η κατανάλωση ενέργειας θέτει δύο μεγάλες προκλήσεις. Πρώτον, η τεράστια εξάρτηση  από τα ορυκτά καύσιμα αυξάνει το ατμοσφαιρικό CO2 και επιταχύνει την κλιματική αλλαγή. Δεύτερον, η εγχώρια παραγωγή ενέργειας μειώνεται, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η εξάρτηση από προμηθευτές εκτός Ευρώπης, όπου -σε ορισμένες περιπτώσεις- η προμήθεια μπορεί να είναι αναξιόπιστη ή μη βιώσιμη. Η ΕΕ στοχεύει στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων μέσω της Πράσινης Συμφωνίας, αυξάνοντας την εγχώρια ανανεώσιμη ενέργεια, περιορίζοντας την κατανάλωση και μειώνοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Στον Οργανισμό των Ευρωπαϊκών Γεωλογικών Υπηρεσιών (EGS) τα θέματα αυτά αποτελούν αντικείμενο μελέτης της  Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Γεωενέργειας.

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν πραγματοποιηθεί πολλά ευρωπαϊκά και περιφερειακά έργα για την αντιμετώπιση ενεργειακών ζητημάτων που σχετίζονται με τις πηγές ορυκτών καυσίμων, την ικανότητα δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS), το γεωθερμικό δυναμικό, τα σχιστολιθικά κοιτάσματα αερίου και πετρελαίου κλπ. Το GeoERA έχει ενισχύσει σημαντικά τη γνώση γύρω από τη γεωενέργεια.

Έργα GeoERA:

Μπορείτε να δείτε δεδομένα και χάρτες σχετικά με την ενέργεια στο EGDI: