Το EGDI (European Geological Data Infrastructure) είναι η Ευρωπαϊκή Υποδομή Γεωλογικών Δεδομένων του Οργανισμού  EuroGeoSurveys (EGS). Παρέχει πρόσβαση σε πανευρωπαϊκά και εθνικά γεωλογικά σύνολα δεδομένων και υπηρεσίες των Γεωλογικών Υπηρεσιών της Ευρώπης. Το EGDI αποτελεί κεντρική συνιστώσα της στρατηγικής του EGS για τη δημιουργία μιας Γεωλογικής Υπηρεσίας για την Ευρώπη.

Το EGDI παρέχει πρόσβαση σε περισσότερα από 800 επίπεδα χωρικών πληροφοριών, καθώς και σε μεγάλο αριθμό εγγράφων (εκθέσεις, εικόνες, υπολογιστικά φύλλα κ.λπ.). Υπάρχει επίσης μια βάση δεδομένων για τρισδιάστατα (3D) γεωλογικά μοντέλα. Τα επίπεδα πληροφορίας μπορούν να προβληθούν σε χάρτες και όλες οι πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν μέσω ενός συστήματος αναζήτησης ελεύθερου κειμένου. Τα Λεξικά επιτρέπουν την αναζήτηση πολυάριθμων επιστημονικών όρων και σε συνδυασμό με τον πολυγλωσσικό θησαυρό λέξεων-κλειδιών, παρέχεται η δυνατότητα ανεύρεσης επιπέδων πληροφορίας σε έναν συνδεδεμένο Κατάλογο μεταδεδομένων.

Το EGDI περιλαμβάνει αποτελέσματα έργων που καλύπτουν ευρύ φάσμα γεωεπιστημονικών αντικειμένων. Μπορείτε να αναζητήσετε τα αποτελέσματα για καθένα από αυτά στην ενότητα «Θεματικά/γνωστικά αντικείμενα» σε αυτή τη σελίδα ή στα «Θεματικά/γνωστικά αντικείμενα» στο μενού.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προβολή χαρτών

Αναζήτηση δεδομένων

Αποθετήριο εγγράφων

Λεξικά

Πολυγλωσσικός Θησαυρός λέξεων – κλειδιών

Κατάλογος μεταδεδομένων

Υπηρεσίες Χαρτών και επίπεδα πληροφορίας

ΘΕΜΑΤΙΚΑ / ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Βασική Γεωλογία

Υποθαλάσσια Γεωλογία

Ορυκτοί Πόροι

Γεωενέργεια

Υδατικοί Πόροι

Γεωχημεία

Παρατηρήσεις Γης και Γεωκίνδυνοι

Αστική Γεωλογία