Οι γεωλογικές διεργασίες λαμβάνουν χώρα συνεχώς τριγύρω μας. Τα ποτάμια διασχίζουν τις κοιλάδες, εναποθέτουν τα ιζήματα στις εκβολές τους στη θάλασσα, σχηματίζοντας δέλτα και τα βουνά υψώνονται αργά και σταδιακά, καθώς οι ηπειρωτικές πλάκες συγκρούονται. Αυτές οι διαδικασίες διαμορφώνουν το έδαφος στο οποίο στεκόμαστε και τα τοπία που βλέπουμε γύρω μας. Τα αποτελέσματα των διεργασιών αυτών αποτελούν, συχνά, περιοχές ιδιαίτερου γεωλογικού ενδιαφέροντος (γεώτοποι), που μπορεί να είναι μοναδικές, οπτικά ελκυστικές ή υψηλής επιστημονικής αξίας. Αποτελούν κέντρα γεωτουρισμού, γεωλογικής εκπαίδευσης και επιστημονικής έρευνας. Την τελευταία δεκαετία, η αυξημένη ευαισθητοποίηση του κοινού για τους γεωτόπους έχει αναδείξει τη σημασία τους για την κοινωνία και έχει επισημάνει κενά στη γνώση που αφορά στη γεωδιατήρηση, τα οποία πρέπει να καλυφθούν. Έτσι, είναι σημαντική η συστηματική καταγραφή των γεωτόπων και της τρωτότητάς τους, καθώς και ο σχεδιασμός της βιώσιμης διαχείρισής τους.

Στον Οργανισμό των Ευρωπαϊκών Γεωλογικών Υπηρεσιών (EGS) τα θέματα αυτά αποτελούν αντικείμενο μελέτης της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για τη Γεωκληρονομιά.