Τα χημικά στοιχεία είναι οι δομικοί λίθοι  της Γης. Η Γη (και κάθε τι επάνω σε αυτήν) αποτελείται από διαφορετικούς συνδυασμούς και ποσότητες συγκεκριμένων στοιχείων. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά δεν είναι  προσδεμένα σταθερά στη θέση που βρίσκονται. Οι φυσικοί κύκλοι και οι ανθρωπογενείς διεργασίες προκαλούν τη μετακίνηση των στοιχείων και την ενσωμάτωσή τους σε νέα, διαφορετικά των αρχικών, υλικά. Οι άνεμοι της ερήμου απομακρύνουν τα πάντα εκτός από την πυριτική άμμο. Η διάβρωση των πλούσιων σε κάλιο και φωσφόρο  ηφαιστειακών λαβών εμπλουτίζει τα γεωργικά εδάφη, ενώ τα βιομηχανικά λύματα ή τα λιπάσματα, διηθούμενα στο υπέδαφος,  ενδέχεται να  υποβαθμίσουν την ποιότητα των υπόγειων υδάτων. Η γεωχημεία είναι η μελέτη της κατανομής και της συγκέντρωσης των στοιχείων της Γης.

Στον Οργανισμό των Ευρωπαϊκών Γεωλογικών Υπηρεσιών (EGS) τα θέματα αυτά αποτελούν αντικείμενο μελέτης της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων Γεωχημείας, η οποία εναρμονίζει τη συλλογή των δεδομένων, παρέχοντας μια παν-ευρωπαϊκή συνολική εικόνα για τα υλικά που βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια της γης, όπως το έδαφος.

Δεδομένα και χάρτες σχετικά με τη γεωχημεία στο EGDI:

  • EUSR5000 (Περιοχές εδαφών)
  • GEMAS (Γεωχημικός Άτλας της Ευρώπης)