Τα υπόγεια ύδατα, τα οποία βρίσκονται σχεδόν παντού κάτω από το έδαφος, αποτελούν μακράν τη μεγαλύτερη πηγή «γλυκού» νερού στη Γη (99%). Το νερό της βροχής εμπλουτίζει τα υπόγεια ύδατα και τροφοδοτεί σταθερά τα ποτάμια, τις λίμνες, τους υγροβιότοπους και τα παράκτια ύδατα. Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι διαλυμένες ουσίες, οι ρύποι και τα σωματίδια μεταφέρονται από την επιφάνεια στα βαθύτερα στρώματα του υπεδάφους, τα οποία τελικά καταλήγουν στα επιφανειακά ύδατα ή αντλούνται από γεωτρήσεις ύδρευσης και άρδευσης. Το νερό κυκλοφορεί μέσα από τους πόρους των ιζημάτων και των πετρωμάτων, τις ρωγμές των πετρωμάτων, τα ρήγματα των υδροφορέων, ακόμη και τα υπόγεια σπήλαια (καρστικοί υδροφορείς), μολύνοντας δυνητικά πολύτιμους υπόγειους υδατικούς πόρους και οικοσυστήματα που εξαρτώνται από τα υπόγεια ύδατα ή σχετίζονται με αυτά.

Στον Οργανισμό των Ευρωπαϊκών Γεωλογικών Υπηρεσιών (EGS), η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Υδατικών Πόρων εστιάζει στο τμήμα του κύκλου του νερού που αφορά στο νερό της ακόρεστης ζώνης (συμπεριλαμβανομένου του εδάφους) και της κορεσμένης ζώνης (υπόγεια ύδατα), καθώς και στη συνδυασμένη χρήση των υπόγειων και των επιφανειακών υδάτων.

Στο πλαίσιο του GeoERA υλοποιήθηκαν τέσσερα έργα σχετικά με τους υδατικούς πόρους:

  • TACTIC (Εργαλεία για την εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα υπόγεια ύδατα και τις στρατηγικές προσαρμογής)
  • HOVER (Υδρολογικές διεργασίες και γεωλογικές συνθήκες στην Ευρώπη που ελέγχουν τα διαλυμένα γεωγενή και ανθρωπογενή στοιχεία στα υπόγεια ύδατα και έχουν σημασία για την ανθρώπινη υγεία και την κατάσταση των εξαρτώμενων οικοσυστημάτων).
  • RESOURCE (Υπόγειοι υδατικοί πόροι εναρμονισμένοι σε διασυνοριακή και πανευρωπαϊκή κλίμακα)
  • VoGERA (Τρωτότητα των αβαθών υπόγειων υδατικών πόρων από δραστηριότητες του ενεργειακού τομέα στο υπέδαφος)