Περίπου τα δύο τρίτα της επιφάνειας της Γης καλύπτονται από νερό. Αντίστοιχα, οι θάλασσες της Ευρώπης καλύπτουν περίπου 15 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, 50% περισσότερο από την έκταση της ξηράς της. Λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό κόστος συλλογής θαλάσσιων δεδομένων, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι μόνο ένα μικρό μέρος του ωκεάνιου πυθμένα έχει μελετηθεί. Τεράστιες περιοχές παραμένουν ακόμη προς εξερεύνηση, από θαλάσσιες τάφρους βάθους άνω των πέντε χιλιομέτρων έως παράκτια ύδατα που κατά διαστήματα, μεταξύ παλιρροιών, χερσεύουν.

Τόσο χωρικά όσο και θεματικά, υπάρχουν πολύ μεγάλα κενά στις προσβάσιμες πληροφορίες, τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καλυφθούν, δεδομένου ότι το θαλάσσιο περιβάλλον αποτελεί έναν ολοένα και πιο πολύτιμο πόρο. Πέραν του ότι επιτρέπει ή υποστηρίζει παραδοσιακές δραστηριότητες όπως η αλιεία, το παγκόσμιο εμπόριο και η εξόρυξη υδρογονανθράκων και άμμου, παρέχει πολύτιμο χώρο για υπεράκτια αιολικά πάρκα, μεγάλου μεγέθους και δυναμικότητας, ξεπερνώντας το επίμαχο ζήτημα της εγκατάστασής τους στην ξηρά. Επιπρόσθετα, ο θαλάσσιος πυθμένας και τα υποστρώματα αυτού φιλοξενούν μερικά από τα μεγαλύτερα αποθέματα μετάλλων και σπάνιων γαιών που χρησιμοποιούνται σε ηλιακούς συλλέκτες και ανεμογεννήτριες. Η εξόρυξή τους, με όσο το δυνατόν, λιγότερες επιπτώσεις αποτελεί σημαντική πρόκληση.

Τα γεωλογικά δεδομένα από τον θαλάσσιο χώρο συμβάλλουν καθοριστικά στην πρόληψη ή τον περιορισμό της ρύπανσης, καθώς και στη διερεύνηση πιθανών γεωκινδύνων, όπως οι υποθαλάσσιες ηφαιστειακές εκρήξεις, τα κύματα θύελλας και τα θαλάσσια κύματα βαρύτητας (tsunamis) που σχετίζονται με σεισμούς και κατολισθήσεις. Έχουν σημασία όχι μόνο στην αυξημένης δυναμικής παράκτια ζώνη, όπου οι χερσαίες και θαλάσσιες ανθρώπινες δραστηριότητες ασκούν τεράστια πίεση στο περιβάλλον, αλλά και στους βαθείς ωκεανούς, μακριά από τον χώρο όπου ζούμε.

Στον Οργανισμό των Ευρωπαϊκών Γεωλογικών Υπηρεσιών (EGS) τα θέματα αυτά αποτελούν αντικείμενο μελέτης της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων Υποθαλάσσιας Γεωλογίας.

Στην πλατφόρμα EGDI υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός επιπέδων χωρικής πληροφορίας σχετικά με την υποθαλάσσια γεωλογία, που προέρχονται, κυρίως, από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Θαλασσίων Παρατηρήσεων και Δεδομένων [European Marine Observation and Data network (EMODnet)].

Βλέπε για παράδειγμα τον χάρτη κατανομής επιφανειακών ιζημάτων του θαλάσσιου πυθμένα.