Ζούμε σε έναν κόσμο βασισμένο στα ορυκτά. Έχει ειπωθεί ότι “αν δεν μπορείς να καλλιεργήσεις κάτι, πρέπει να το εξορύξεις”. Πράγματι, σχεδόν όλα όσα χρησιμοποιούμε καθημερινά παρασκευάζονται από τους ορυκτούς πόρους της γης. Οι ορυκτές πρώτες ύλες μας παρέχουν τις βασικές μας ανάγκες – ενέργεια, υποδομές, μεταφορές, τεχνολογία και πολλά άλλα.

Στον Οργανισμό των Ευρωπαϊκών Γεωλογικών Υπηρεσιών (EGS) τα θέματα αυτά αποτελούν αντικείμενο μελέτης της  Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Ορυκτών Πόρων.

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν υλοποιηθεί πολλά ευρωπαϊκά και περιφερειακά έργα για την ανάδειξη ζητημάτων που σχετίζονται με τους ορυκτούς πόρους. Το GeoERA έχει αυξήσει σημαντικά τη γνώση σχετικά με τους ορυκτούς πόρους.

Έργα GeoERA:

 • MINTELL4EU (Πληροφορίες για τα ορυκτά της Ευρώπης)
 • FRAME (Πρόβλεψη και εκτίμηση των στρατηγικών αναγκών της Ευρώπης σε πρώτες ύλες)
 • MINDeSEA (Κοιτάσματα Ορυκτών στον Πυθμένα των Θαλασσών της Ευρώπης: Μεταλλογένεση και Γεωλογικό Δυναμικό για Στρατηγικές και Κρίσιμες Πρώτες Ύλες)
 • EuroLithos (Ευρωπαϊκοί Διακοσμητικοί Λίθοι)

Άλλα έργα σχετικά με ορυκτούς πόρους:

 • RESEERVE (Δυναμικό Ορυκτού πλούτου της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης)
 • ORAMA (Βελτιστοποίηση της συλλογής δεδομένων για πρωτογενείς και δευτερογενείς πρώτες ύλες)
 • SCRREEN and SCRREEN 2 (Λύσεις για την αξιοποίηση κρίσιμων πρώτων υλών — Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εμπειρογνωμόνων)
 • Minerals4EU (Δίκτυο πληροφοριών για τα ορυκτά στην Ευρώπη)
 • EURare (Σχεδιασμός βιώσιμης εκμετάλλευσης των ευρωπαϊκών κοιτασμάτων σπάνιων γαιών)
 • ProSUM (Αναζήτηση δευτερογενών πρώτων υλών στην αστική εξόρυξη και τα απόβλητα που προέρχονται από την εξορυκτική διαδικασία)
 • ProMine (Προϊόντα νανοσωματιδίων από νέους ορυκτούς πόρους στην Ευρώπη)
 • MICA (Διεξαγωγή αναλύσεων και μεθόδων για τη συλλογή, αποθήκευση πληροφοριών που σχετίζονται με τις ορυκτές πρώτες ύλες και την εξασφάλιση εύκολης προσβασιμότητας στις πληροφορίες αυτές)
 • Geo-Cradle (Συντονισμός και ενσωμάτωση των σύγχρονων δραστηριοτήτων παρατήρησης της Γης στις περιοχές της Βόρειας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και των Βαλκανίων και ανάπτυξη δεσμών με πρωτοβουλίες που σχετίζονται με το GEO ενόψει του GEOSS).