Με τον όρο «Παρατηρήσεις Γης» εννοούμε τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη Γη, συμπεριλαμβανομένων τόσο των δεδομένων τηλεπισκόπησης (αισθητήρες σε δορυφόρους, αεροσκάφη χαμηλού ύψους, συστήματα τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών κλπ.) όσο και των in situ δεδομένων (συστήματα εδάφους παρακολούθησης της γης, συλλογή δεδομένων, εργασίες πεδίου).

Η συστηματική παρατήρηση της γήινης επιφάνειας και η παρακολούθηση της παραμόρφωσης του εδάφους επιτρέπει την ακριβή χαρτογράφηση και εκτίμηση των γεωκινδύνων. Οι γεωκίνδυνοι μπορούν να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη ζωή και τις περιουσίες και να επιφέρουν σοβαρές κοινωνικοοικονομικές συνέπειες.

Επιπλέον, τα συστήματα παρατήρησης Γης, συμβάλλουν στις περιβαλλοντικές μελέτες που χρησιμοποιούνται από την εξορυκτική βιομηχανία για τη στήριξη της ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης και την κοινωνική ευημερία, καθώς μπορούν να ανιχνεύσουν τις μεταβολές της επιφάνειας του εδάφους, την ορυκτολογική σύσταση των γεωλογικών σχηματισμών και τις εδαφικές μετακινήσεις.

Στον Οργανισμό των Ευρωπαϊκών Γεωλογικών Υπηρεσιών (EGS) τα θέματα αυτά αποτελούν αντικείμενο μελέτης της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για τις Παρατηρήσεις Γης και τους Γεωκινδύνους.

Επίπεδα χωρικής πληροφορίας σχετικά με τις Παρατηρήσεις Γης και τους Γεωκινδύνους  στο EGDI:

‘Όλοι οι χάρτες ανοίγουν σε νέα καρτέλα: