Pozorování Země je shromažďování informací o Zemi, které zahrnuje jak dálkově snímaná data (senzory na družicích, letadla v malých výškách, systémy dálkově řízených letadel atd.), tak data in situ (systémy monitorování země, sběr dat, práce v terénu).

Systematické pozorování zemského povrchu a sledování deformací zemského povrchu umožňuje přesné mapování a vyhodnocování geohazardů. Geologická rizika mohou mít vážný dopad na lidské životy a majetek a mohou mít závažné socioekonomické důsledky.

Kromě toho mohou systémy pozorování Země zjišťovat změny povrchu země, složení výchozů nerostných surovin a pohyby půdy, které přispívají k hodnocení životního prostředí, jež těžební průmysl využívá k podpoře řízení životního prostředí a sociálního zabezpečení.

V rámci EuroGeoSurveys se tímto tématem zabývá expertní skupina pro pozorování Země a geohazardy.

Vrstvy pozorování Země a geologická rizika v EGDI.

Všechny mapy se otevřou na nové kartě: