Grundvand, der findes næsten overalt under vores fødder, er langt (99%) den største ferskvandsressource på jorden. Efterhånden som regnen falder, gendannes grundvandet og føder kontinuerligt floder, søer, vådområder og kystvande. Gennem denne proces overføres vandopløste stoffer, forurenende stoffer og partikler kontinuerligt fra overfladen gennem jorden til de dybere underjordiske lag, der i sidste ende udleder til overfladevand eller udvindes fra vandforsynings- og kunstvandingsbrønde. Vand migrerer gennem porerum, stenbrud, forkastninger i grundvandsmagasiner og endda underjordiske huler (karst-lagre), hvilket potentielt forurener værdifulde grundvandsressourcer og grundvandsafhængige eller associerede økosystemer.

I EGS fokuserer ekspertgruppen for Water Resources på den underjordiske del af vandkredsløbet, dvs. vand i den umættede (inkl. jord) og mættede (grundvand) zone, og samtidig brug af grundvand og overfladevand.

Under GeoERA blev fire vandressource-projekter gennemført:

  • TACTIC (Tools for Assessment of ClimaTe change ImpacT on groundwater and adaptation Strategies)
  • HOVER (Hydrological processes and Geological settings over Europe controlling dissolved geogenic and anthropogenic elements in groundwater of relevance to human health and the status of dependent ecosystems)
  • RESOURCE (Resources of groundwater harmonized at cross-border and pan- European scale)
  • VoGERA (Vulnerability of Shallow Groundwater Resources to Deep Subsurface Energy-Related Activities)