Podzemní voda, která se nachází téměř všude pod našima nohama, je zdaleka (z 99 %) největším zdrojem sladké vody na Zemi. Když prší, podzemní voda se doplňuje a neustále napájí řeky, jezera, mokřady a pobřežní vody. Tímto procesem se rozpuštěné látky, znečišťující látky a částice průběžně přenášejí z povrchu přes půdu do hlubších vrstev podpovrchových vod, které nakonec odtékají do povrchových vod nebo jsou odebírány z vodovodních a zavlažovacích studní. Voda migruje pórovými prostory v sedimentech a horninách, skalními puklinami, zlomy a dokonce i podzemními jeskyněmi (krasové vodonosné vrstvy) a může tak kontaminovat cenné zdroje podzemní vody a ekosystémy závislé na podzemní vodě nebo s ní spojené.

V rámci EGS se odborná skupina pro vodní zdroje zaměřuje na podpovrchovou část koloběhu vody, tj. na vodu v nesaturované zóně (včetně půdy) a v saturované zóně (podzemní voda) a na společné využívání podzemní a povrchové vody.

V rámci programu GeoERA byly realizovány čtyři projekty týkající se vodních zdrojů:

  • TACTIC (Nástroje pro hodnocení dopadů změny klimatu na podzemní vody a adaptační strategie)
  • HOVER (Hydrologické procesy a geologické podmínky v Evropě, které ovlivňují geogenní a antropogenní prvky rozpuštěné v podzemních vodách, jež mají význam pro lidské zdraví a stav závislých ekosystémů).
  • RESOURCE (přeshraniční a celoevropské harmonizované zdroje podzemních vod)
  • VoGERA (Zranitelnost mělkých zdrojů podzemních vod vůči činnostem souvisejícím s energetikou v hlubokém podloží)