Vodni viri

Podzemna voda, ki je prisotna skoraj povsod pod našimi nogami, je daleč največji vir sladke vode na Zemlji (99 %). Podzemna voda se ob deževju polni in nenehno napaja reke, jezera, mokrišča in obalne vode. Pri tem se raztopljene snovi, onesnaževala in delci nenehno prenašajo s površja skozi tla v globlje podpovršinske plasti, in se na koncu izlijejo v površinske vode ali pa jih črpajo iz vrtin za oskrbo z vodo in namakanje. Voda se pretaka skozi pore v sedimentih in kamninah, kamninske razpoke, prelome v vodonosnikih in celo podzemne jame (kraški vodonosniki) ter tako lahko onesnažuje dragocene vire podzemne vode in ekosisteme, odvisne od podzemne vode ali z njo povezane.

Strokovna skupina za vodne vire se v okviru projekta EGS osredotoča na podpovršinski del vodnega kroga, tj. vodo v nenasičeni (vključno s tlemi) in nasičeni (podzemna voda) coni, ter na skupno rabo podzemne in površinske vode.

V okviru programa GeoERA so bili izvedeni štirje projekti na področju vodnih virov:

  • TACTIC (Orodja za ocenjevanje vpliva podnebnih sprememb na podzemno vodo in strategije prilagajanja)
  • HOVER (Hidrološki procesi in geološka zgradba Evrope, ki vplivajo na raztopljene geogene in antropogene elemente v podzemni vodi, ki so pomembni za zdravje ljudi ter status odvisnih ekosistemov)
  • RESOURCE (Viri podzemne vode, usklajeni na čezmejni in vseevropski ravni)
  • VoGERA ( Ranljivost virov plitve podzemne vode za dejavnosti v globokem podpovršju, povezanih z energijo)

Related projects

Tools for Assessment of ClimaTe change ImpacT on groundwater and adaptation Strategies
TACTIC
Orodja za ocenjevanje vpliva podnebnih sprememb na podzemno vodo in strategije prilagajanja
TACTIC je prispeval k enostavnemu dostopu do informacij, pomembnih za ocene podnebnih sprememb, ki jih je mogoče uporabiti neposredno ali vključiti v ...
Hydrological processes and Geological settings over Europe controlling dissolved geogenic and anthropogenic elements in groundwater of relevance to human health and the status of dependent ecosystems
HOVER
Hidrološki procesi in geološka zgradba Evrope, ki vplivajo na raztopljene geogene in antropogene ele...
Pridobiti razumevanje nadzora nad naravno in onesnaženo kakovostjo podzemne vode v Evropi z uporabo skupnega strokovnega znanja in podatkov, ki jih im...
Resources of groundwater harmonized at cross-border and pan- European scale
RESOURCE
Viri podzemne vode, usklajeni na čezmejni in vseevropski ravni
Prikazati možnosti usklajevanja informacij o evropskih podzemnih vodnih virih v okviru čezmejnih projektov
Vulnerability of Shallow Groundwater Resources to Deep Subsurface Energy-Related Activities
VoGERA
Ranljivost virov plitve podzemne vode za dejavnosti v globokem podpovršju, povezanih z energijo
Raziskati povezavo med industrijsko dejavnostjo v globokem podtalju in plitvimi viri podzemne vode

Other Scientific Themes

GeoEnergija

GeoERA

Geofizika

Geokemija

Geološka dediščina

Opazovanje Zemlje in geološko pogojene nevarnosti

Temeljna geologija

Urbana geologija

Viri mineralnih surovin

Vrtine