Prostorsko vezane 1D, 2D ter 3D podatkovne zbirke in podatkovni izdelki v več merilih so temeljne sestavine osnovnih geoloških informacij, ki jih zagotavljajo državni geološki zavodi. Te podatkovne zbirke in izdelki, vključno z opisi jeder vrtin, geološkimi kartami in 3D geo-modeli, prikazujejo in pojasnjujejo geološko zgradbo površja in podpovršja Zemljine skorje. Modeli vsebujejo informacije o litologiji, litostratigrafskih enotah, starosti (kamnin in dogodkov), strukturnih elementih (npr. prelomih in narivih), geomorfoloških značilnostih, litotektonskih enotah in druge. Tovrstne osnovne geološke informacije so nepogrešljiva podlaga za aplikativne geoznanstvene projekte in reševanje problemov.

Skupnost EuroGeoSurveys (EGS) že vrsto let izvaja projekte, sofinancirane s strani EU, za uskladitev takih podatkovnih zbirk po vsej Evropi. Rezultati teh projektov so prikazani v sistemu EGDI (npr. podatkovna zbirka kopenskih geoloških kart OneGeologyEurope, ki vključuje podatke številnih evropskih držav v merilu 1 : 1 milijon in ter podatkovne zbirke GeoERA) skupaj z drugimi podatkovnimi zbirkami iz Evrope, kot je Mednarodna geološka karta Evrope v merilu 1 : 5 milijonov (IGME 5000). Kljub temu so podatkovne vrzeli še vedno velike. Poleg tega se še vedno razvija okvir zanesljivih znanstvenih besednjakov, podatkovnih modelov in postopkov, kar je nujen pogoj za nadaljnje čezmejno usklajevanje podatkov.

3D geo-modeli so najzahtevnejši, vendar tudi najučinkovitejši način za izmenjavo podatkov in informacij ter komuniciranja o zgradbi Zemljine skorje. Tovrstni modeli se že dolgo uporabljajo v rudarski industriji ter industriji nafte in zemeljskega plina, v zadnjem času pa tudi v drugih geoznanstvenih aplikacijah, kot so urbana geologija, upravljanje tveganj ali geotermalna energija. Pri izdelavi 3D geo-modelov se običajno uporabljajo licenčni programi. Trenutna prizadevanja EGS so usmerjena v premostitev vrzeli med 2D in 3D, da bi izdelali geo-modele, ki bi jih končne aplikacije zlahka uporabile, npr. za simulacijo procesov. Za dosego tega cilja so na ravni EGS predvidene skupne metodologije in razvoj ob podpori odprtokodnih rešitev.

Znotraj skupnosti EGS se s trenutnimi in načrtovanjem prihodnih dejavnosti v zvezi s temeljno geologijo ukvarja Strokovna skupina za geološko kartiranje in modeliranje ob močni podpori Strokovne skupine za prostorske informacije v vseh tehničnih vidikih.

Sloji Temeljne geologije v pregledovalniku zemljevidov EGDI. Vsi zemljevidi se odprejo v novem zavihku: