Izvleček:

Namen projekta DGE-ROLLOUT, v okviru mednarodnega EU programa Interreg North-West Europe, je spodbujati potencial rabe globoke geotermalne energije (DGE) v severnem delu Zgornjerenske doline ter karbonatnih kamnin spodnje karbonske starosti. Slednje so razširjene v severozahodni Evropi in naj bi bile ugoden rezervoar za pridobivanje hidrotermalne energije.

Poleg Geološkega zavoda Severnega Porenja-Vestfalije kot vodilnega partnerja so bili partnerji projekta DGE-ROLLOUT še državni geološki zavodi Belgije, Francije in Nizozemske ter industrijski partnerji (DMT GmbH &Co. KG; Energie Beheer Nederland B.V; RWE Power AG) in raziskovalne ustanove (Fraunhofer Institution for Energy Infrastructures and Geothermal Systems; Technical University of Darmstadt; Flemish Institute for Technological Research).

V okviru aplikacije je bil razvit interaktivni spletni zemljevid, ki povezuje osnovne podatkovne vire za celovit pregled potencialnih geotermalnih nahajališč na projektnem območju. Osnova za to kategorizacijo je  usklajeno geološko znanje, potencial virov globoke geotermalne energije in korelacija med trgom in investitorji (socialno-ekonomski potencial).

Podatki o projektu:

Trajanje projekta: oktober 2018 – oktober 2023.
Vodja projekta: Anna Thiel, Geološki zavod Severnega Porenja-Vestfalije (GD NRW) [email protected].
Spletna stran: https://www.nweurope.eu/dge-rollout.

Orodje za sprejemanje odločitev

Orodje za sprejemanje odločitev podaja, korak po koraku, vprašanja (modra polja) na katera naj bi potencialni vlagatelj v rabo globoke geotermalne energije odgovoril pred vrtanjem globoke geotermalne vrtine, in sicer po treh glavnih področjih razvoja: ekonomski pogled, geološko-tehnični pogoji in sociološko-zakonodajni okvir . Pozitiven odgovor vodi k naslednjemu vprašanju. Če je odgovor “ne”, so predlagani ukrepi (zelena polja) ali pa so na voljo orodja in poročila o potrebnih postopkih, ki so bila razvita v okviru projekta DGE-ROLLOUT (svetlo zelena polja).

Spletno orodje DGE-ROLLOUT

Spletna aplikacija DGE-ROLLOUT združuje površinske podatke (npr. potrebe po toploti, družbeno-ekonomski potencial) in podpovršinske podatke (vrtine, seizmične profile, usklajene zemljevide vrha in debeline rezervoarja, uskladiščeno toploto »heat in place«) za oceno geotermalnega potenciala. Aplikacija prikazuje pričakovano najbolj obetavna območja (t. i. žarišča) za začetek raziskav v karbonatnih rezervoarjih v Belgiji, severni Franciji, na Nizozemskem, v zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija v Nemčiji (2D zemljevidi) ali v nekaterih delih severnega zgornjega Porenja v Nemčiji (na voljo je 3D pregledovalnik).

Ključni elementi za razumevanje ravni zanesljivosti različnih slojev, ki so na voljo v tem orodju, so karte negotovosti.

Odprite zemljevid v novem zavihku..

Opozorilo

Uporabnik priznava in sprejema, da so prikazani podatki in zemljevidi rezultat analitičnih in numeričnih modelov in algoritmov, ki temeljijo na razpoložljivih podatkih, trenutnem znanstvenem znanju, statistični analizi in notranjih poenostavitvah. Njihov glavni namen je zagotoviti začetne informacije o stanju na preučevanih območjih. Za analizo in potrditev teh začetnih podatkov je potrebna analiza in situ, ki jo lahko opravijo strokovnjaki za geološko in strukturno vedenje. Zato partnerji konzorcija DGE-ROLLOUT v nobenem primeru, ne posamično ne kolektivno, ne morejo jamčiti ali odgovarjati za točnost, prodajnost ali uporabnost podatkov za kakršen koli poseben namen. Uporabnik se zaveda, da so podatki in zemljevidi na voljo brez garancije.

Prikazane informacije naj razlagajo ustrezno usposobljene osebe, ki imajo ustrezno raven znanja na specifičnih področjih, kot so na primer inženirji, arhitekti, geologi itd. Partnerji konzorcija DGE-ROLLOUT ne odgovarjajo na noben način, posamično ali kolektivno, za kakršno koli razlago informacij, kot so na primer strukturne in geološke razlage, ki so v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način pridobljene iz podatkov in zemljevidov. Prav tako ne morejo biti odgovorni za kakršno koli izgubo ali škodo, ki jo utrpi uporabnik ali katera koli tretja oseba in ki neposredno ali posredno izhaja iz (i) nadaljnje obdelave podatkov in zemljevidov ali (ii) njihove interpretacije in/ali uporabe s strani uporabnika ali tretjih oseb.

Framework Framework Framework Framework Framework